top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

ØLD af 17/3/2023 - Dobbeltforsikring mellem husforsikring og ejerskifteforsikring for rådskade

Østre Landsret har den 17. marts 2023 afsagt en dom (1. instans) vedrørende forholdet mellem en husforsikring og en ejerskifteforsikring, hvor en skade var omfattet af begge forsikringer.


Faktum


Et husforsikringsselskab havde udbetalt erstatning til ejerne af et parcelhus vedrørende en rådskade i et køkkengulv og de underliggende træbjælker. Husforsikringsselskabet søgte herefter delvis regres overfor ejendomsejernes ejerskifteforsikringsselskab.


Sagen vedrørte spørgsmålet, om skaden var dækket af begge forsikringer, og hvorvidt reglerne om dobbeltforsikring fandt anvendelse, således at husforsikringen, der havde dækket skaden, kunne gøre dobbeltforsikring gældende og kræve halvdelen af omkostningerne hos ejerskifteforsikringsselskabet.


Landsretten fandt, at skaden, der var omfattet af husforsikringen, ikke var beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor landsretten fandt, at skaden også var dækket af ejerskifteforsikringen.


Landsretten vurderede endvidere i forhold til spørgsmålet om dobbeltforsikring, at hverken forsikringsaftaleloven eller forbrugerbeskyttelsesloven indeholder udtrykkelige regler om, at ejerskifteforsikringen er undtaget fra forsikringsaftalelovens regler om dobbeltforsikring, eller at en ejerskifteforsikring er subsidiær i forhold til en husforsikring.


Landsretten fandt derfor, at det må lægges til grund, at en ejerskifteforsikring er en skadesforsikring tegnet af en køber, der skal dække skjulte fejl ved fast ejendom, som foreligger inden overtagelsen af ejendommen, men som først opdages efter at køber har overtaget ejendommen. Netop fordi der er tale om en skadesforsikring, er en ejerskifteforsikring derfor ifølge landsretten omfattet af forsikringsaftalelovens regler om skadesforsikring, herunder reglerne om dobbeltforsikring i forsikringsaftalelovens §§ 41-44.


Landsretten gav derfor husforsikringsselskabet medhold i, at udgifterne til den konkrete rådskade skulle fordeles mellem husforsikringen og ejerskifteforsikringen i overensstemmelse med reglerne om dobbeltforsikring i forsikringsaftalelovens §§ 41-44.


Kommentarer


En husforsikring adskiller sig fra en ejerskifteforsikring ved, at den som udgangspunkt alene dækker skader indtrådt efter købers overtagelse af ejendommen. Husforsikringen er som udgangspunkt baseret på et skadeårsagsprincip, mens ejerskifteforsikringen omfatter udbedring af skader eller skadesrisici som var til stede på tidspunktet for købers overtagelse af ejendommen, men først konstateres og anmeldes i forsikringstiden.


Denne sag vedrørte rådskader, og for så vidt angår råd- og svampeskader dækkes disse under husforsikringen i henhold til et konstateringsprincip og således som udgangspunkt ikke efter skadeårsagsprincippet, hvorfor landsretsafgørelsen skal ses i lyset af, at der netop er tale om en rådskade, som kommer til at være dækket under begge forsikringer grundet konstateringsprincippet for rådskader på husforsikringen.


Sagen er for husforsikringen ført af advokat Thomas Birch.
Comentarios


bottom of page