top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

ØLD af 2/11/2020 – kaskoskade under kørsel på Nürburgring ikke dækket

Østre Landsret har den 2. november 2020 stadfæstet Retten i Glostrups dom af 17. januar 2020 (se omtalen af byretsdommen her). Dommen er stadfæstet i henhold til grundene i byrettens dom.


Nedenstående er en lettere udvidet version af omtalen på vores hjemmeside af 22. januar 2020:


Sagsforløb


Sikrede A leasede under en splitleasingaftale med virkning fra den 19. april 2018 en Porsche hos selskabet Leasing A/S. Den pågældende Porsche var en specialmodel til en værdi på ca. kr. 2,5 mio. ex. registreringsafgift.


Bilen blev omfattet af en gruppeforsikring tegnet af leasingselskabet hos Topdanmark Forsikring, og i forbindelse med underskrift på leasingaftalen underskrev A samtidig en forsikringserklæring som bekræftede, at bilen var forsikret i Topdanmark på de for gruppeforsikringen gældende vilkår. Af forsikringserklæringen fremgik bl.a. følgende:


”Skader sket under motorløb eller kørsel på bane eller andre områder, der er afspærret til formålet dækkes ikke af forsikringen”.


Efterfølgende udstedte leasingselskabet et certifikat der bekræftede, at bilen var forsikret hos Topdanmark. Af certifikatet fremgik, at uanset forsikringsbetingelserne ”dækker forsikringen ingen former for banekørsel”.


Af selve forsikringsbetingelserne fremgik under pkt. 3.A.1, at forsikringen dækkede øvelseskørsel mv. i Danmark. Herudover fremgik det af pkt. 3B at forsikringen ikke dækker: ”Motorløb og enhver anden kørsel på afspærret område end den, der er nævnt i pkt. A.1”.


Den leasede Porsche blev indregistreret den 19. april 2018, og A kørte samme dag til Tyskland for at køre i bilen på Nürburgring. Under køreturen mod Nürburgring, var A i dialog med leasingselskabet og forespurgte, om det var muligt at udvide forsikringen til at dække banekørsel (på Nürburgringen). Dette blev under en mailkorrespondance med leasingselskabet afvist af Topdanmark, og A blev oplyst herom såvel telefonisk som ved videresendelse af mailkorrespondancen til A. Herefter meddelte A telefonisk, at han ville forsøge at tegne forsikring andet sted.


A kørte herefter på Nürburgring den 19. april 2018 om aftenen, og den 20. april 2018 under en såkaldt ”Trackday”, der er et særligt motorløb på Nürburgring, som kræver forudgående tilmelding, ligesom der gælder særlige sikkerhedskrav og færdselsregler.


Den 21. april 2018 forulykkede A i bilen under en såkaldt ”Touristenfahrt” Nürburgring. Dette kræver ikke forudgående tilmelding, og den tyske færdselslovs regler gælder for kørsel på banen, hvor der bl.a. ikke må foretages overhalinger. ”Touristenfahrt” kræver ikke forudgående tilmelding men man betaler (efter at være kørt igennem et bomsystem) pr. runde, som man kører på banen.


Topdanmark nægtede forsikringsdækning for kaskoskaderne på næsten kr. 900.000 med henvisning til, at kørsel på Nürburgring måtte anses for kørsel på afspærret område omfattet af dækningsundtagelsen i betingelsernes pkt. 3B, jf. ovenfor.


A indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring, der gav A medhold (AK 92.697). Ankenævnet angav, at forsikringsbetingelserne ikke indeholdt en nærmere definition af, hvad der måtte forstås ved afspærret område, og at dette begreb ”efter en almindelig sproglig fortolkning ikke kan udstrækkes til at gælde områder, hvor færdselsloven gælder, og som er åben for alle bilister i egen bil mod betaling”. Nævnet henviste i den forbindelse til AK69.618, hvor nævnet var nået til et tilsvarende resultat.


Topdanmark anfægtede kendelsen og fremhævede i den forbindelse, at den af A underskrevne forsikringserklæring måtte inddrages i fortolkningen af spørgsmålet, om skaden var dækningsundtaget.


Byrettens dom


A anlagde sag og angav under sagen, at han havde forstået dækningsundtagelsen i betingelserne således, at den alene undtog kørsel på ”Trackday” men ikke under ”Touristenfahrt”. A medgav dog, at han også havde kørt på ”Trackday” uden at have sikret sig særskilt forsikring herfor.


Retten i Glostrup frifandt Topdanmark.


Retten lagde indledningsvis vægt på, at hovedproblemstillingen var, om ”Touristenfahrt” på Nürburgring måtte anses for omfattet af dækningsundtagelsen forsikringsbetingelsernes pkt. 3B. I den forbindelsen anførte retten, at bestemmelsen ikke kunne stå alene men måtte ses og forstås i sammenhæng med den forsikringserklæring, som A havde underskrevet sammen med leasingaftalen, og hvoraf fremgik, at skader ved kørsel på bane eller andre områder afspærret til formålet ikke var dækket under forsikringen.


Herefter fandt retten, at Nürburgring måtte anses som en bane og et fysisk afspærret område, der var etableret og anvendt til motorløb og banekørsel.


Retten konkluderede herefter, at deltagelse i turistkørsel på Nürburgring var kørsel på ”en bane, der var afspærret område, sådan som dette begreb må forstås i henhold til forsikringsbetingelserne, som de også har fundet udtryk i forsikringserklæringen”, og dermed undtaget fra forsikringsdækning.


Landsrettens dom


FT ankede sagen til landsretten. Det opstod for landsretten en mindre tvivl, om selve forsikringscerfikatet var fremsendt til FT samtidig med de dokumenter, som han skulle skrive under på leasingaftalens indgåelse, eller først efterfølgende. Dette havde dog ikke betydning for landsretten, der stadfæstede dommen i henhold til de grunde, er var anført i byretsdommens præmisser.


Kommentarer


Ved sagens behandling for Ankenævnet, tog nævnet reelt alene afsæt i selve forsikringsbetingelsernes dækningsundtagelse og omtalte kun i meget begrænset omfang betydningen af forsikringserklæringen, som specificerede og definerede dækningsundtagelsen i forsikringsbetingelserne for banekørsel, hvilken dækningsundtagelse Ankenævnet ikke (i sig selv) fandt tilstrækkelig klar.


By- og landsretten fandt heroverfor, at dækningsundtagelsen i betingelserne måtte læses i sammenhæng med forsikringserklæringens (og forsikringscertifikatets) udvidede dækningsundtagelse for banekørsel. Da Nürburgring måtte anses som en bane/afspærret område omfattet af dækningsundtagelsen, var skaden dækningsundtaget.


Advokat Jesper Ravn har ført sagen for Topdanmark Forsikring for by- og landsretten.
Commentaires


bottom of page