top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

ØLD af 23/2/2021 - Ikke dækning under leasingselskabs gruppeforsikring for bortkommet bil

Gruppeforsikring/deklarationsforsikringer for leasingselskabers portefølje har over de senere år fået betydelig udbredelse. Dette har tillige indebåret, at kravene til ”screening” og risikovurdering af de sikrede leasingtagere overlades til leasingselskabet, der som følge heraf skal overholde en række krav og sikre, at der sker en ”screening” af leasingtagerne på linje med den risikovurdering, som forsikringsselskabet selv foretager af nye kunder.


Den 6. april 2020 omtalte vi Københavns Byrets dom, der – så vidt vides – var den første sag om fortolkningen af kravene til leasingselskabers forpligtelser under sådanne gruppeforsikringer. Omtale af dommen kan ses her


Østre Landsret har netop stadfæstet byrettens dom, men med dissens.


Sagens baggrund


Et leasingselskab (FT Leasing) havde tegnet en gruppeforsikring inkl. udvidelse af dækningen med vilkår svarende til panthaverdeklaration F, dvs. bl.a. for bortkomst, hvis en skade ikke i øvrigt var dækket under kaskoforsikringen. Forsikringen omfattede hovedparten af de biler, som selskabet ejede og leasede til kunderne.


Leasingtager A (en yngre mand) indgik i foråret 2018 leasingaftale med FT Leasing, der foretog gennemgang af A’s årsopgørelse og seneste tre lønsedler. Bilen blev omfattet af gruppeforsikringen hos forsikringsselskabet.


Med virkning fra den 1. juli 2018 indførte forsikringsselskabet skærpede vilkår i gruppeforsikringsaftalen som følge af FT Leasings skadeshistorik. Således indførtes følgende klausul i aftalen:


”Det er et krav, at leasingtager ikke er registreret i RKI. Dækning under deklarationsdækning bortfalder ligeledes, hvis leasingtager er registreret i RKI. Det samme gør sig gældende, hvis det ikke kan dokumenteres, at RKI tjek er foretaget. Kundens skattemappe skal være præsenteret og godkendt med lønsedler for de seneste 12 måneder.”


A afbrød førtidigt sin leasingaftale i sommeren 2018, men anmodede den 26. oktober 2018 om en ny leasingaftale for en BMW M5. Bilen, der blev omfattet af gruppeforsikringen, blev i februar 2019 anmeldt stjålet af A, der oplyste, at bilens reservenøgle var stjålet efter et indbrud i hans hjem. Det kunne konstateres, at signalet fra bilens GPS-tracker samme nat forsvandt syd for København.


Forsikringsselskabet (og leasingselskabet) forsøgte efterfølgende at kontakte A for at få nærmere oplysninger om det anmeldte tyveri samt for at få udleveret bilens resterende nøgler og registreringsattest. A var imidlertid ”ukontaktbar”, både pr. brev, via telefon og ved personlig henvendelse på A’s adresse. Der forelå derfor ingen yderligere oplysninger om et påståede tyveri af bilen, der aldrig blev genfundet.


I maj 2019 afslog forsikringsselskabet at yde dækning med henvisning til, at det ikke af FT Leasing var sandsynliggjort, at man havde fået præsenteret A’s skattemappe og lønsedler for de seneste 12 måneder, før indgåelsen af leasingaftalen i oktober 2018. FT Leasing anlagde herefter sag og anførte, at bestemmelsen var uden angivne konsekvenser i aftalen, samt at den manglende overholdelse af bestemmelsen var uden betydning, idet man tidligere havde haft indgået leasingaftale med A, hvor denne overholdt sine afdrag.


Byrettens dom


Under hovedforhandlingen blev der blandt andet afgivet forklaring af direktøren for FT Leasing, som oplyste, at man ikke havde hæftet sig ved ændringen af gruppeaftalen og det skærpede krav om præsentation af skattemappe og lønsedler. Der blev endvidere afgivet forklaring af en underwriter fra forsikringsselskabet, som oplyste, at kravet var indført, da det kunne konstateres, at der var væsentlig højere skadesrisiko for ”ikke økonomisk solide” leasingtagere.


Københavns Byret frifandt forsikringsselskabet. Byretten lagde for det første til grund, at FT Leasing (ubestridt) ikke havde kontrolleret A’s skattemappe og lønsedler for de seneste 12 måneder ved indgåelsen af leasingaftalen i oktober 2018. Byretten lagde herefter til grund, at det ikke af leasingselskabet var godtgjort, at A’s bil var bortkommet ved et dækningsberettiget tyveri, hvorfor der i givet fald alene ville være dækning efter deklarationsdækningen (svarende til panthaverdeklaration F) for bortkomst i Danmark med en selvrisiko på 20%.


Herefter angav byretten, at det skærpede vilkår måtte anses for gyldigt vedtaget mellem parterne når henses til, at leasingselskabet var erhvervsdrivende. Det forhold, at forsikringsselskabet ikke havde gjort vilkåret gældende i tidligere skadesager kunne ikke føre til et andet resultat. Endelig angav retten, at det ikke af FT Leasing var godtgjort, at forsikringsbegivenheden (bortkomsten af bilen) ikke skyldtes manglende overholdelse af vilkåret, hvorfor FT Leasing ikke havde godtgjort at have krav mod forsikringsselskabet, jf. FAL § 51.


Landsrettens dom


FT Leasing ankede dommen til landsretten, hvor leasingtager A (uanset løfte herom) ikke dukkede op for at afgive forklaring.


En enig landsret fandt, at ændringen af vilkårene for FT Leasings forsikring per 1. juli 2018 var gyldigt vedtaget, og at det måtte lægges til grund, at FT Leasing ikke havde overholdt vilkåret om indhentelse af 12 måneders lønsedler i forbindelse med indgåelsen af den nye leasingaftale med A.


Herefter angav landsretten, at vilkåret var begrundet i, at der efter forsikringsselskabets opfattelse er risiko for, at der er en sammenhæng mellem ”leasingtagers økonomiske situation og risikoen for, at den leasede bil bliver udsat for skade, bliver stjålet eller bortkommer”. Landsretten fandt på denne baggrund - som byretten - at der er tale om en sikkerhedsforskrift efter FAL § 51.


Derefter delte landsretten sig, idet to dommere tiltrådte (resten) af byrettens begrundelse for frifindelsen af forsikringsselskabet, idet FT Leasing ikke havde godtgjort, at bilens bortkomst ikke skyldtes manglende overholdelse af vilkåret om indhentelse af 12 måneders lønsedler.


Den dissentierende dommer anførte, at forsikringsselskabet ikke havde ”sandsynliggjort, endsige godtgjort, at der eksisterer en sådan sammenhæng mellem leasingtagers økonomiske situation og risikoen for, at de leasede biler bliver udsat for skade, bliver stjålet eller bortkommer”.


Den dissentierende dommer angiver videre, at forsikringsselskabet har ikke redegjort for hvilken sammenhæng, der skulle være mellem leasingtagers økonomi og risikoen for skade, eller i øvrigt har fastsat nærmere regler for ”hvilke kriterier, der skal indgå i den vurdering, at de i vilkåret omhandlede skatte- og lønoplysninger, som FT Leasing skal foretage, og hvordan afvejningen i øvrigt skal foretages, idet Forsikring således i det hele har overladt vurderingen til FT Leasing”.


Endelig lægger dommeren vægt på, at FT Leasing rent faktisk havde foretaget (tidligere) en vurdering af leasingtagers økonomiske situation, blot ikke af alle 12 lønsedler, hvorfor dommeren ikke finder, at overtrædelsen af vilkåret giver grundlag for at nægte forsikringsdækning for den bortkomne bil.


Kommentar


Med landsrettens stadfæstelse af byrettens dom er det fastlagt, at bestemmelsen i aftalen om forevisning af skattemappe og lønsedler konstituerer en sikkerhedsforskrift, og ikke - som forsikringsselskabet havde gjort gældende - en acceptregel/betingelse for dækning.


Resultatet er i den sidste ende det samme, nemlig frifindelse af forsikringsselskabet, men ved at anse bestemmelsen som en sikkerhedsforskrift, så kunne det af leasingselskabet eventuelt være sandsynliggjort, at overtrædelsen af sikkerhedsforskriften var uden betydning for skaden, hvorved leasingselskabet ville kunne have opnået dækning. Endvidere har en sikkerhedsforskrift den konsekvens, at forsikringsselskabet er berettiget til præmie for forsikringsperioden, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis bestemmelsen anses som en acceptregel (en betingelse for, at bilen overhovedet omfattes af porteføljen).


Derimod undrer det, når den dissentierede dommer – der var enig i, at der var tale om en sikkerhedsforskrift, som var gyldigt vedtaget, og som var overtrådt af leasingselskabet – tillige indlægger et krav om, at forsikringsselskabet skal bevise motivationen for indførelsen af sikkerhedsforskriften, og at der er en sammenhæng mellem leasingselskabets (manglende) indhentelse af lønsedler og skattemappe for leasingtager og forsikringsselskabets risiko for skade.


Et sådant beviskrav til baggrunden for en sikkerhedsforskrift i en forsikringspolice eller betingelser ses der ikke belæg for i hverken teori eller praksis, hvor det – i overensstemmelse med bevisreglen direkte angivet i FAL § 51 – påhviler forsikringstager at sandsynliggøre, at overtrædelsen af en sikkerhedsforskrift har været uden betydning for forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens omfang.


Forsikringsselskabet har i begge instanser været repræsenteret af advokat Jesper Ravn.


Læs Østre Landsrets dom herComments


bottom of page