top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

ØLD af 6/2/2019 - Tidligere tilkendte sagsomkostninger kunne modregnes i ulykkeserstatning

Opdateret: 5. apr. 2019

Østre Landsret har ved en usædvanlig dom af 6. februar 2019 sat punktum i et sagskompleks, der har varet mere end 10 år.


Forsikringstager A var under en ferierejse til USA i maj 2008 udsat for hændelse, som medførte nethindeløsning og derfor en stærkt forsinket hjemrejse fra USA.


A fremsatte allerede under opholdet i USA et meget betydeligt krav under en hos Tryg Forsikring tegnet rejseforsikring, herunder for betydelige udgifter til ophold, fortæring, rejseudgifter og ødelagte feriedøgn. Tryg Forsikring indhentede fra USA i juli 2008 en detektivrapport, hvori det var angivet, at hændelsen, hvor A var kommet til skade, sandsynligvis var sket ved, at A enten selv var faldet på grund af beruselse, eller havde involveret sig i et håndgemæng. På grundlag heraf afviste Tryg Forsikring dækning under rejseforsikringen.


A anlagde allerede i september 2008 sag mod Tryg Forsikring med påstand om betaling af kr. 383.000 for merudgifter, ødelagte feriedøgn mv. I løbet af retssagen indhentedes der fra Arbejdsskadestyrelsen vejledende udtalelse om A's méngrad (8%) og erhvervsevnetab (65%), og på grundlag heraf forhøjedes kravet (som følge af overfaldsdækningen og ulykkesdækningen i rejseforsikringen) under den anlagte retssag til over kr. 1 mio.


I løbet af retssagen skete der ad flere omgange overdragelser af kravet mod Tryg Forsikring til selskaber med direkte eller indirekte tilknytning til A og dennes familie, men i forbindelse med hovedforhandlingen af sagen for byretten meddelte A pludselig, at han var "genindtrådt" som sagsøger og kravstiller under retssagen.


Retten i Glostrup frifandt ved dom af 28. april 2015 Tryg Forsikring med henvisning til, at A ikke havde sandsynliggjort, at han - efter de mange overdragelser i løbet af retssagen - var berettiget til at fremsætte kravet mod Tryg Forsikring. Dommen blev stadfæstet ved Østre Landsrets dom af 2. maj 2016 (FED2016.87Ø), og Tryg Forsikring blev tilkendt kr. 200.000 i sagsomkostninger. Da Tryg Forsikring forsøgte at inddrive omkostningerne via fogedretten afgav A insolvenserklæring.


Mens rejseforsikringssagen versererede, rettede A's daværende advokat i 2011 henvendelse til Tryg Forsikring i relation til dækning under to ulykkesforsikringer etableret hos Tryg Forsikring. Det blev aftalt, at spørgsmålet om dækning under ulykkesforsikringerne skulle afvente udfaldet af rejseforsikringssagen.


Da der ikke ved frifindelsen af Tryg Forsikring i rejseforsikringssagen blev taget udtrykkelig stilling til det materielle spørgsmål (om A's skade var forvoldt ved selvforskyldt beruselse, deltagelse i slagsmål eller grov uagtsomhed), genfremsatte A kravet under ulykkesforsikringerne. Heroverfor gjorde Tryg Forsikring gældende, at de tilkendte sagsomkostninger fra rejseforsikringssagen - kr. 200.000 - kunne og skulle modregnes i A's krav under ulykkesforsikringerne på ca. kr. 154.000.


A anlagde herefter sag mod Tryg Forsikring, der ved byretten blev frifundet. Byretten lagde vægt på de indhentede detektivrapporter og oplysninger fra hospitaler om, at A havde været beruset ved indbringelsen. Når dette sammenholdtes med unøjagtigheder i A's forklaring, fandtes Tryg Forsikring at have løftet bevisbyrden for selvforskyldt beruselse.


A ankede dommen til Østre Landsret, der fandt, at Tryg Forsikring ikke alene ved de fremlagte detektivrapporter og angivelsen i lægeakterne af, at A ved indbringelsen på sygehuset fremstod beruset, havde løftet bevisbyrden for selvforskyldt beruselse. A var derfor berettiget til dækning under de tegnede ulykkesforsikringer.


Imidlertid fandt landsretten, at det fremsatte krav mod Tryg Forsikring udsprang af de samme faktiske omstændigheder, der havde begrundet A's søgsmål mod Tryg Forsikring i rejseforsikringssagen. Under disse omstændigheder kunne Tryg Forsikring gøre modregning gældende for sagsomkostningerne i rejseforsikringen under A's krav i ulykkesforsikringerne, idet landsretten fandt, at kreditorbeskyttelsen i retsplejelovens § 513 ikke efter omstændighederne kunne finde anvendelse.


Da A's krav først skulle forrentes fra 2011, hvor der var sket formel anmeldelse under ulykkesforsikringerne, så oversteg Tryg Forsikrings krav på sagsomkostninger med tillæg af renter A's krav på dækning under ulykkesforsikringen med tillæg af renter.


Som følge her af frifandtes Tryg Forsikring, idet retten dog valgte at ophæve omkostningerne for by- og landsretten.


Kommentar:


Dommen er usædvanlig derved, at landsretten tillader modregningen af de tilkendte sagsomkostninger i A's ulykkeserstatning. Dette er - så vidt vides - alene sket to gange tidligere, nemlig i dommen FED1998.536Ø og AF-kendelse 88.335. Også i begge disse sager forelå der ganske særlige omstændigheder.


Som det i øvrigt fremgår af referatet havde sagen et endog særdeles langvarigt og usædvanligt forløb på mere end 10 år, og advokat Jesper Ravn har bistået Tryg Forsikring og det andet i sagskomplekset involverede forsikringsselskab siden efteråret 2008.


Det bemærkes, at sagskomplekset tillige har bestået af to retssager vedrørende anmeldte krav under to indboforsikringer for indbrud i villaer, medens A og dennes ekshustru var på ferieturen i 2008. Begge sagerne blev afsluttet ved dom i Østre Landsret i hhv. 2014 og 2015 (den ene dom er optrykt som FED2014.25Ø). Endvidere bestod komplekset af en omfattende sag vedrørende fem anmeldte indbrud i A's virksomhed gennem 2008. Tryg Forsikring blev også i denne sag frifundet ved Østre Landsret i 2015 (ikke optrykt).


Procesbevillingsnævnet den 5/4/19 har givet 3. instans bevilling til indbringelse af modregningsspørgsmålet for Højesteret


Læs byrettens dom her

Læs landsrettens dom herbottom of page