top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

ØLK af 22/6/2021 - Biintervenient i arbejdsskadeforsikringssag ikke tillagt sagsomkostninger

Østre Landsrets har ved kendelse af 22. juni 2021 omgjort byrettens kendelse, hvorved en skadelidt, der var biintervenieret i en sag anlagt af arbejdsskadeforsikringsselskabet mod Ankestyrelsen, var blevet tillagt sagsomkostninger på linje med omkostningerne tilkendt Ankestyrelsen.

Sagens nærmere omstændigheder var, at skadelidte i 2009, mens han sad i en gaffeltruck, sammen med trucken faldt ned fra ladet af en lastbil. Efter en tur på skadestuen, hvor han angav et slag mod brystet og hovedet, mødte han 3 dage senere på arbejde og sygemeldtes først næsten 2 måneder senere. Ganske kort herefter udviklede han betydelige psykiske problemer med indlæggelse til følge.

Skaden blev anerkendt som en arbejdsskade, men AES afviste mén og EET pga. manglende bevis for årsagssammenhæng. Dette omgjordes efterfølgende af Ankestyrelsen, der tilkendte skadelidte et EET på 90% og henførte skadelidtes gener til bl.a. traumatisk betinget PTSD.

Forsikringsselskabet gennemførte i 2016 interviews af skadelidtes tidligere arbejdsgiver, og på grundlag heraf fandtes det ikke bevist, at skadelidte havde slået hovedet ved hændelsen. Ankestyrelsen fastholdt afgørelsen, hvorefter forsikringsselskabet i 2017 anlagde sag. Skadelidte biintervenieredes i sagen, og blev i 2017 bevilget fri proces. Skadelidtes advokat afgav ikke processkrifter under sagen, men var involveret i processen med at indhente yderligere oplysninger fra arbejdsgiver og deltog i drøftelserne om formulering af spørgsmål til Retslægerådet.

Retslægerådets erklæring forelå ultimo 2020, hvor det bl.a. konkluderedes, at skadelidte næppe havde fået et hovedtraume af betydning, men uanset dette havde han fået PTSD ved ulykken, og hans psykiske gener måtte i det væsentligste tilskrives dette.

Efter en kort skriftveksling om mulig genoptagelse af sagen hævede forsikringsselskabet sagen, og byretten tilkendte både Ankestyrelsen (repræsenteret af Kammeradvokaten) og biintervenienten kr. 100.000 plus moms i sagsomkostninger.

Forsikringsselskabet kærede afgørelsen til landsretten og gjorde gældende, at det måtte kræve særlige omstændigheder, før en biintervenient kan tilkendes sagsomkostninger, og at sådanne omstændigheder ikke forelå.

Landsretten gav forsikringsselskabet medhold med bl.a. følgende præmisser:

”En retssag anlagt af et forsikringsselskab mod Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan være af afgørende betydning for den skadelidtes retsstilling, og den skadelidte kan således - påregneligt for forsikringsselskabet - have en selvstændig interesse i at indtræde i sagen for at varetage sine interesser. Der kan derfor efter sagens nærmere omstændigheder være grund til at tillægge en biintervenient i en sag som den foreliggende sagsomkostninger i medfør af retsplejelovens $ 252, stk. 4, 2. pkt.

Landsretten finder imidlertid, at der ikke i den foreliggende sag er oplyst sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at pålægge FS at betale sagsomkostninger til statskassen i anledning af A's biintervention.”

Kommentar:

Det forekommer oftere og oftere, at skadelidte biintervenierer i sager anlagt af forsikringsselskaber mod Ankestyrelsen. Det sker tillige ofte, at byretten tilkender skadelidte de samme sagsomkostninger som Ankestyrelsen, hvis sagen tabes (eller hæves) af forsikringsselskabet.


Dermed pålægges forsikringsselskabet at betale omkostninger gange 2, selvom selskabet ikke er herre over, om skadelidte indtræder i sagen eller ej, og selvom en afgørelse ikke er direkte juridisk bindende for skadelidte, hvis interesser skal varetages af Ankestyrelsen.

Denne ”tendens” ses imidlertid ikke at have hjemmel i retsplejelovens § 252, hvorefter der kræves ”særlige omstændigheder”. Der skal med andre ord foreligge en væsentlig arbejdsindsats, og det bør – selvom det må anses for påregneligt, at skadelidte indtræder i sagen, som landsretten anfører i kendelsen – overvejes, om f.eks. Ankestyrelsens sagsomkostninger bør nedsættes, hvor Ankestyrelsen overlader dele af sagens oplysning til biintervenienten med deraf følgende ret til tilkendelse af (delvise) sagsomkostninger.

Sagen er for selskabet ført af advokat Jesper Ravn.
コメント


bottom of page