top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

AFF af 26/9/2018 – Dækning under EET-forsikring bragt til ophør efter undersøgelser og observation


Forsikringstager (FT) kom til skade ved en påkørsel i 2011, og havde siden april 2012 modtaget udbetalinger fra sit pensionsforsikringsselskab. Ved tilkendelsen af dækning lagde selskabet vægt på FT’s oplysninger om sine gener og stærkt reducerede arbejdstid i et af FT delejet firma, og det vurderedes, at FT’s generelle erhvervsevne var nedsat med mere end 50 %.


I forbindelse med en opfølgning oplyste FT i februar 2016, at han fortsat havde betydelige fysiske gener fra nakke, skulder og knæ samt omfattende kognitive gener, som i væsentlig grad forhindrede fysisk og erhvervsmæssig aktivitet, herunder at FT maksimalt kunne cykle i en time mod tidligere 4-5 timer.


Selskabet foretog efterfølgende en gennemgang af sagen, hvor det bl.a. blev konstateret, at FT i 2015 og 2016 havde deltaget i en række langdistancecykelløb af 4-6 timers varighed, som var gennemført med gennemsnitshastigheder over 33 km/t. Dette var efter selskabets lægekonsulents vurdering i væsentligt misforhold til FT’s angivelser i februar 2016.


Herefter viste en gennemgang af FT’s erhvervsaktiviteter og økonomiske oplysninger, at FT fortsat var medejer af en række virksomheder, og at han var genindtrådt som direktør i en af virksomhederne i 2016. Det kunne endvidere konstateres, at hovedvirksomhedens omsætning og overskud var mangedoblet siden udbetalingernes start i 2012, herunder med udlodning af større millionbeløb i udbytte til FT og dennes kompagnon.


Selskabets foretog herefter en række observationer af FT, hvilke bekræftede selskabets opfattelse af FT’s fysiske formåen. Selskabet valgte herefter at bringe udbetalinger og præmiefritagelse til ophør pr. 1. juni 2017, hvilket FT efterfølgende indbragte for Ankenævnet for Forsikring.


Nævnet fandt, at der var betydelige uoverensstemmelser mellem det funktionsniveau, som FT havde angivet over for selskabet, og det faktiske funktionsniveau, som fremgik af selskabets oplysninger herunder om deltagelse i cykelløb. På den baggrund vurderedes FT, at have bragt sig selv i en bevismæssig vanskelig position.


Nævnet lagde derudover vægt på omfanget og karakteren af FT’s virksomhedsaktiviteter, som selskabet lod indgå i erhvervsevnetabsberegningen. Nævnet lagde endvidere vægt på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af FT’s erhvervsevnetab i en privat erstatningssag, hvor der netop var blevet lagt vægt på, at FT’s indtægt fra virksomheden samlet set ikke var påvirket.


FT havde efter nævnets vurdering herefter ikke ført bevis for, at hans erhvervsevne havde været nedsat i dækningsberettigende grad siden selskabet bragte udbetalingerne til ophør pr. 1. juni 2017.


Selskabet har under sagen været bistået af advokaterne Joakim Bondesen og Jesper Ravn.Comentarios


bottom of page