top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

AK 95.172 af 16/12/20 - Bl.a. efter observation under golfspil var FT's EET ikke nedsat med 50%

Forsikringstager (FT) havde siden 2013 modtaget ydelser fra en forsikring for tab af erhvervsevne efter en sandsynligvis stressbetinget sygemelding siden 2011, idet der dog efterfølgende i 2018 opstod mistanke om, at FT led af den sjældne sygdom neurosarkoidose (en betændelsessygdom, der angriber nervesystemet).


FT blev i 2016 tilkendt fleksjob med 8 timer om ugen i den virksomhed, hvor han tidligere havde haft en ledende stilling.


I forbindelse med selskabets opfølgning i 2018 angav FT, at hans funktionsevne fortsat dagligt var påvirket. Om sin dagligdag angav FT, at han hver eneste dag var påvirket af gener i form af balanceproblemer, svimmelhed, træthed, koncentrationsbesvær og lysoverfølsomhed, og at han primært opholdt sig i hjemmet. Dagligdagen blev beskrevet således, at han stod op og gik en tur med sin hund, tog på arbejde i fleksjobbet i to timer, tog hjem og gik en tur, sov til middag, gik en tur, spiste og sov. Han angav at sove 10-11 timer i døgnet.


Ultimo 2018 foretog selskabet en internetundersøgelse og konstaterede, at FT optrådte i en stor mængde golf-relaterede opslag på internettet og herunder, at han havde booket et stort antal tider (i perioder dagligt) til fulde runder i den lokale golfklub. Selskabet valgte herefter i sommeren 2019 at gennemføre observationer af FT, hvor det kunne konstateres, at FT på hovedparten af dagene gik 18 runder på golfbanen, herunder også på de dage, hvor han havde været på fleksjob om morgenen. Han fremstod på intet tidspunkt udtrættet eller svækket. Ved sammenholdelse med det offentlige bookingsystem for golfklubben kunne det konstateres, at FT havde spillet 30 runder golf på ca. 2½ måned.


Selskabets lægekonsulent fandt oplysningerne i klar uoverensstemmelse med FT’s oplysninger til selskabet. Det gjaldt særligt det forhold, at FT så hyppigt og i nogle perioder dagligt kunne gennemføre en runde golf (18 huller) med en gangdistance på op imod 10-12 kilometer.


Selskabet bragte herefter FT’s forsikringsydelser til ophør, idet FT’s erhvervsevne ikke fandtes nedsat med 50 %. FT indbragte afgørelsen for Ankenævnet for Forsikring, der gav selskabet medhold med bl.a. følgende begrundelse:


Nævnet finder efter en gennemgang af sagen, at selskabet har godtgjort, at der er indtruffet en bedring af klagerens helbredsmæssige situation, således at hans erhvervsevne ikke er nedsat med mindst 50 %.

Nævnet har derudover lagt vægt på, at der er betydelige uoverensstemmelser mellem de gener og funktionsbegrænsninger, som klageren har oplyst til selskabet og læger, og de aktiviteter, der er beskrevet i det fremlagte videomateriale og observationsrapporten. Nævnet finder, at klageren herved har bragt sig i en bevismæssig vanskelig position.


Nævnet har også lagt vægt på klagerens oplysninger i funktionsskemaerne af 28/10 2018, hvor han til selskabet har oplyst, at han ikke spiller golf længere, da han taber pusten og koncentrationen, og at han har trukket sig socialt, da han ikke har overskud til at være sammen med folk.


Nævnet har tillige lagt vægt på, at klageren i funktionsskema II har beskrevet en dagligdag, hvor han står op, går ture, arbejder 2 timer, spiser og går i seng, hvilket ikke stemmer overens med observationsrapporten, hvor det fremgår, at klageren spiller golf i betydeligt omfang og at han på intet tidspunkt under observationerne ses begrænset fysisk eller kognitivt begrænset.


Nævnet har videre lagt vægt på, at det fremgår af det lægelige materiale, at klagerens gener, funktionsnedsættelse og skånebehov hovedsagelig er baseret på hans egne subjektive beskrivelser.”


Kommentar


Selv i en situation, hvor det er selskabet, der anses for at have bevisbyrden for en indtrådt bedring, så viser kendelsen, at nævnet fortsat lægger vægt på, om der er – væsentlig – forskel mellem FT’s angivelser til selskabet om sit aktivitetsniveau, og det der objektivt kan konstateres.


I tillæg hertil fastholder Ankenævnet linjen om, at et aktivitetsniveau, som anvendes til fritidsaktiviteter – her omfattende golfspil – må anses for at være omsætteligt til en erhvervsevne, som kan anvendes til arbejde. Denne praksis synes at afvige fra den praksis, som arbejdsskademyndighederne anlægger ved bedømmelsen af, om ”lystbetonede aktiviteter” anses for udtryk for en erhvervsevne, der kan bruges på arbejdsmarkedet.


Advokat Jesper Ravn og advokat Joakim Bondesen har bistået selskabet under sagen.
ความคิดเห็น


bottom of page