top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

AK99.214 - Ikke dækning for tyveri af Harley-Davidson efterladt tre dage på rasteplads

Opdateret: 18. apr. 2023

I en helt ny kendelse har Ankenævnet for Forsikring taget stilling til spørgsmålet om udstrækningen af en tabsbegrænsningsklausul i forsikringsbetingelserne for en motorcykelforsikring. Ankenævnet ”frifandt” selskabet for erstatningspligt i anledning af tyveri af en Harley-Davidson motorcykel, der i tre dage blev efterladt på en rasteplads.


Sagens omstændigheder


FT anmeldte den 4. december 2021, at hans motorcykel af mærket Harley-Davidson til en værdi af over kr. 300.000 var blevet stjålet, mens den stod på en rasteplads i et skovområde ved en relativt befærdet vej i Nordsjælland i perioden mellem den 28. november og 1. december 2021.


FT angav, at han var på vej retur mod København, og ville tanke motorcyklen på vejen, da han kørte tør for benzin. FT forklarede, at han placerede motorcyklen så langt inde på rastepladsen, at den ikke var så synlig fra vejen. Herefter ringede han til sin onkel, som kørte FT til en nærliggende station, hvorefter han tog toget mod København.


Da FT kom tilbage for at hente motorcyklen tre dage senere, fik han sin onkel til at hente sig ved stationen og kørte så til en benzintank, hvor han købte en reservedunk, som han fyldte op. Da han ankom til rastepladsen var motorcyklen imidlertid væk.


Selskabet afviste dækning med henvisning til forsikringsbetingelsernes pkt. 3.5, hvoraf fremgik følgende:


”Ved havari må motorcyklen ikke efterlades på offentlig vej. Bruger/ejer skal afvente at motorcyklen bliver afhentet af Falck, Dansk Autohjælp el.lign.”.


FT’s repræsentant indbragte herefter sagen for ankenævnet og gjorde gældende, at motorcyklen ikke havde stået synligt fra vejen. For det andet bestred repræsentanten, at FT havde handlet groft uagtsomt, idet han var i god tro om muligheden for at tilkalde autohjælp, som dette var angivet i betingelserne. Baggrunden herfor var, at FT ifølge repræsentanten troede, at der gjaldt en 7 dages karens for autohjælp, da FT havde forlænget kørselsperioden for motorcyklen med en måned. I forbindelse med forlængelsen blev det i følgemailen fra selskabet angivet, at vejhjælp først var gældende efter betaling eller ”op til syv hverdage i den valgte måned”.


Selskabet angav for ankenævnet, at den pågældende standardformulering netop angav, at der var dækning fra tidspunktet for betaling (hvilken betaling FT havde foretaget i forbindelse med forlængelsen af kørselsperioden under policen), og at det i øvrigt var uden betydning, om FT måtte være af den overbevisning, at han ikke havde autohjælpsdækning under policen, idet betingelsernes pkt. 3.5 angav, at FT skulle afvente vejhjælp, uden at det i øvrigt var angivet, om dette var dækket under policen. Det blev tillige angivet, at FT ikke selv på noget tidspunkt havde angivet, at han ikke vidste, om han havde autohjælp.


Ankenævnets kendelse


Ankenævnet beskrev indledningsvis selve rastepladsens indretning, herunder at der var frit udsyn fra rastepladsen til vejen, og ankenævnet lagde i øvrigt vægt på, at det af tyveridækningen på den godkendte opbevaringsadresse fremgik, at motorcyklen skulle være aflåst med en sikkerhedskæde omstillet til et vandrør.


Herefter angav ankenævnet, at begrebet ”havari” måtte anses for at omfatte at køre tør for benzin som sket i den konkrete sag. Ankenævnet angav derefter, at betingelsernes pkt. 3.5 måtte anses som en afværge- og tabsbegrænsningsklausul i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens §52.


Herefter fandt ankenævnet, at det forhold, at FT havde efterladt motorcyklen synligt i tre dage måtte anses for at være udtryk for grov uagtsomhed. Ankenævnet angav i den forbindelse, at der ikke var tungtvejende grunde til, hvorfor han lod motorcyklen stå i flere dage, og at motorcyklen ikke i øvrigt var låst fast til en anden genstand, hvorved det måtte have stået FT klart, at risikoen for tyveri var væsentlig forøget.


Kommentarer


Ankenævnets kendelse er i overensstemmelse med kendelserne i AK79.494 og AK88.746, som nåede til forskellige resultater. Således kan det næppe i sig selv anses for en overtrædelse af klausulen, at efterlade motorcyklen f.eks. én time, mens man går efter hjælp, mens det utvivlsomt må anses for groft uagtsomt at efterlade en stærk tyvetækkelig og værdifuld motorcykel på offentlig vej i flere dage, som tilfældet var her.


Selskabet har under ankenævnssagen gennem sagsforløbet været bistået af advokat Jesper Ravn.
Comments


bottom of page