top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ankestyrelsen fandt ikke, at sikredes lændesmerter var en arbejdsskade og ophævede AES’s afgørelse

Sagen drejer sig om en hændelse i maj 2017. En borger gled ud af sin kørestol under transport i en minibus, som blev ført af skadelidte. Borgeren blev klemt i sikkerhedsselen, og skadelidte måtte derfor fjerne selen. Dette skete under en lettere kompliceret manøvre, hvor skadelidte satte sig på gulvet af bussen således, at hendes knæ kom ind under borgeren. Borgeren var herefter placeret på skadelidtes lår. I denne siddende stilling løftede skadelidte borgeren op og tættere på seleholderen, for at selen kunne løsnes. Da selen var løsnet, løftede skadelidte borgeren ned fra sit lår, så borgeren kom ned og ligge.


AES traf første gang afgørelse den 19. oktober 2017, hvor den anmeldte ulykke blev afvist som en arbejdsskade. AES fandt ikke, at der var sandsynliggjort en sammenhæng mellem hændelsen og de oplyste helbredsmæssige gener. Tilskadekomne havde således i seks uger efter hændelsen alene få gener, der kom og gik. Efter deltagelse i et kursus skete der en forværring.


Tilskadekomnes fagforening ankede afgørelsen og anførte, at der var straks- og brosymptomer. Da forværringen tillige var indtrådt uden belastning eller traumer, måtte denne kunne tilskrives hændelsen i maj 2017.


På baggrund af anken traf AES en fornyet afgørelse den 1. juni 2018, hvorved ulykken blev anerkendt som en arbejdsskade. AES fandt nu en sammenhæng sandsynliggjort, da skadelidte fik smerter i tidsmæssig sammenhæng med ulykken, og at disse smerter overvejende havde været tilstede frem til afgørelsestidspunktet. AES lagde vægt på, at skadelidte ikke tidligere havde haft rygsmerter, og at hændelsen var egnet til at forårsagde mere end forbigående smerter i lænderyggen.


Den selvforsikrede kommune anmodede ARK Advokatpartnerselskab om bistand. Afgørelsen af 1. juni 2018 blev herefter anket.


Ankestyrelsen traf afgørelse den 3. juni 2019, hvori Ankestyrelsen afviste lændesmerterne som en arbejdsskade. Ankestyrelsen lagde vægt på, at skadelidte efter hændelsen havde haft smerter on/off, hvorfor skadelidte ikke kontaktede egen læge og tillige arbejdede i fuld tid i seks uger efter hændelsen. Herudover lagde Ankestyrelsen vægt på, at skadelidte fik stærke smerter morgenen efter hun havde været på kursus den 15. juni 2017. I forbindelse hermed lagde Ankestyrelsen vægt på, at skadelidte først søgte læge den 19. juni 2017. Samlet vurderede Ankestyrelsen, at skadelidte ikke havde godtgjort, at hun havde været udsat for en arbejdsskade ved hændelsen i maj 2017.


Kommentar


Resultatet af Ankestyrelsens afgørelse viser, at diffuse smerter efter en arbejdsmæssig påvirkning uden særlig indvirkning på den daglige livsførelse eller evnen til at udføre arbejde ikke er tilstrækkelig til at statuere sammenhæng mellem påvirkningen og en senere opstået forværring, uanset at denne forværring ikke nødvendigvis kan henføres til en konkret relevant belastning.


Kommunen blev under sagen bistået af advokatfuldmægtig Pia Skotte Winsløw, til hvem spørgsmål kan stilles.


Comentarios


bottom of page