top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ankestyrelsen har stadfæstet AES’ afgørelse om tilbagebetaling

I nyhedsbrev af 20. november 2019 omtalte vi en afgørelse af 31. oktober 2019 fra AES, hvor AES havde fundet, at tilskadekomne uberettiget havde modtaget løbende ydelser svarende til 50% erhvervsevnetab fra 2016 til 2019.


Ankestyrelsen har nu i afgørelse af 20. august 2020 stadfæstet afgørelsen, således at tilskadekomne skal tilbagebetale løbende erstatning for tab af erhvervsevne for en 3-årig periode.


Ankestyrelsen har blandt andet lagt vægt på, at tilskadekomne fortsat var sygemeldt og modtog kontanthjælp i 2013, da selskabet foretog observationer, der viste, at tilskadekomne udførte arbejde. Endvidere var tilskadekomne henvist til ikke fysisk krævende operatørarbejde, hvilket var klart i modstrid med det arbejde, han udførte ved observationerne. Endelige tydede udtalelser fra tilskadekomne til sin mentor i anledning af observationerne på, at han var klar over, at han havde modtaget erstatningen uberettiget.


Arbejdsskademyndighedernes sagsbehandlingstid på næsten 3 år medførte ikke, som påstået af fagforeningen, at skadelidte ikke skulle tilbagebetale den for meget udbetalte erstatning.


Endvidere havde fagforeningen gjort gældende, at selskabet ikke var forpligtet til at udbetale erstatning for tab af erhvervsevne efter Ankestyrelsens hjemvisning, og at selskabet derfor havde udvist retsfortabende passivitet ved ikke at standse udbetalingerne. Hertil angav Ankestyrelsen, at selskabet havde udbetalt erstatning i medfør af en tidligere afgørelse om tilkende af erhvervsevnetab, hvilket Ankestyrelsen vurderede var korrekt. Selskabet havde ikke haft mulighed for selv at standse udbetalingen af erstatning for tab af erhvervsevne, jf. principmeddelelse U-11-99, sag nr. 3, og selskabet havde derfor ikke udvist passivitet eller på anden måde foretaget sig noget, der hindrede, at tilskadekomne skulle tilbagebetale den for meget udbetalte erstatning.


Advokat Anne Mette Myrup Opstrup har bistået selskabet i sagen siden 2016.

Comments


bottom of page