top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Bekendtgørelse om kompetencekrav mv. for ansatte i forsikringsselskaber og hos forsikringsformidlere

Med hjemmel i lov om finansiel virksomhed samt lov om forsikringsformidling trådte Finanstilsynets bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber og hos forsikringsformidlere (Bekg. 1034 af 29. juni 2020) i kraft den 1. juli 2020.


Virksomheder, der driver forsikringsformidling, har ifølge bekendtgørelsen ansvaret for, at ansatte har de rette kompetencer samt omdømme til udøvelse af forsikringsdistribution med det udtrykkelige formål at sikre og fremme forbrugerbeskyttelse.


Krav til godt omdømme


Et godt omdømme indebærer ifølge bekendtgørelsen, at den ansatte ikke må være pålagt strafansvar, have indgivet begæring om eller være under konkurs eller have udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at personen ikke vil varetage stillingen på forsvarlig måde.


Kompetencekrav


Virksomheden skal sikre, at den ansatte har tilstrækkelige kompetencer til at kunne varetage sit arbejde indenfor forsikringsformidling.


Arbejdsområderne indenfor forsikringsformidling er i bekendtgørelsens delt op i 13 kategorier, og for hvert arbejdsområde følger der tilhørende kompetencekrav, som veksler afhængigt af, om arbejdsområdet for eksempel består i distribution af skadesforsikringer eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder eller virksomheder. Det skal på baggrund heraf vurderes, om den ansatte opfylder betingelserne for kompetencekravene, der følger af bekendtgørelsens bilag 1-11.


Betingelserne består blandt andet i at have kendskab til juridiske forhold, kunden, produktet mv. samt evnen til at kunne omsætte denne viden til praksis i relevante arbejdssituationer.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at de ansatte besidder de fornødne kompetencer indenfor sit arbejdsområde. Dokumentationen foreligger, når den ansatte har bestået en prøve godkendt af et uddannelsesudvalg udnævnt af Finanstilsynet. Prøven skal bestås inden den ansatte begynder at udøve forsikringsdistribution, idet der dog er etableret en overgangsordning for ansatte, som før bekendtgørelsens ikrafttræden har arbejdet med området.


Virksomheden skal føre en fortegnelse over, hvilke ansatte, der opfylder kompetencekravene i overensstemmelse med bekendtgørelsen.


Efteruddannelse


En ansat, der har bestået prøven om besiddelse af fornødne kompetencekrav efter Bilag 1-11, skal hvert tredje år bestå en efteruddannelsesprøve, der efterprøver, om den ansatte fortsat opfylder betingelserne og har holdt sig opdateret på nye regler mv. indenfor sit arbejdsområde. Bestås prøven ikke, er det udelukkende tilladt, at den ansatte udøver forsikringsdistribution under opsyn.


Ændring af tidligere bekendtgørelse fra 2018


Med den nye bekendtgørelse tilføjes flere arbejdsområder med tilhørende kompetencekrav. Der stilles også som noget nyt kompetencekrav til ansatte i en virksomhed, der udøver genforsikringsdistribution, og endelig oprettes en overgangsordning for ansatte i kreditinstitutter og investeringsselskaber.

コメント


bottom of page