top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Brand i hus var ikke dækningsberettiget forsikringsbegivenhed – AFF kendelse af 30. september 2020

Ved kendelse af 30. september 2020 i sag 94.311, har Ankenævnet for Forsikring (AFF) – ganske usædvanligt - givet et bygningsbrandforsikringsselskab medhold i, at en brand i et hus ikke var en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed


Forsikringstager (FT) anmeldte i august 2017 at hans ejendom (beliggende på landet) var brændt, og der blev fremsat et krav om genopførelse svarende til kr. 5.120.999,00 inkl. moms. Huset var på brandtidspunktet fortsat under genopførelse efter en tidligere brand (totalskade) i 2009 på samme ejendom, som havde udløst en erstatning fra forsikringsselskabet på kr. 2 mio.


Ud over branden i 2009 blev det ved selskabets undersøgelser oplyst, at det ifølge brandvæsnet var 8. gang, at der var brand hos forsikringstager. Af den kriminaltekniske rapport, der blev indhentet i forbindelse med branden i 2017 fremgik det, at der var fundet såvel dieselolie og benzin på ejendommen. Der var imidlertid ikke tegn på opbrud på ejendommen, og FT (og dennes hund) var ikke hjemme på brandtidspunktet, idet forsikringstager befandt sig op imod 100 kilometer fra ejendommen.


Under hensyntagen til FT’s historik i forhold til de mange tidligere brande og det faktum, at der ikke var fundet opbrud på ejendommen samt brandbare væsker på ejendommen gjorde, at selskabet afviste, at der forelå en dækningsberettiget forsikringsbegivenheden i forbindelse med branden på forsikringstagers ejendom.


AFF gav selskabet medhold, idet nævnet angav, at nævnet måtte forholde sig til de oplysninger, der var forelagt for nævnet, og lagde herefter – på linje med selskabet - vægt på forsikringstagers historik herunder det faktum, at der var fundet brandbare væsker på ejendommen, samt at der ikke var tegn på opbrud.


Selskabet havde under behandling af sagen indhentet en valuarvurdering af ejendommen med henblik på indfrielse af ejendommens panthavere, og AFF fandt ikke anledning til at anfægte den indhentede valuarvurdering på kr. 445.000.


Det bemærkes, at der i forbindelse med valuarvurderingen blev taget højde for, at ejendommen ikke var færdigopført på brandtidspunktet. Endvidere bemærkes det, at der på ejendommen var tinglyst udlæg på langt over kr. 1 mio. herunder udlæg til SKAT, hvorfor selskabet ikke har haft mulighed for at foretage udbetaling overfor panthaverne, idet det fordrer en drøftelse med SKAT, som selskabet ikke har haft bemyndigelse til. AFF fandt ikke grundlag for at anfægte denne fremgangsmåde.


Kommentar:


Der findes meget få afgørelser, som når frem til, at en brandskade ikke kan anses for en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. Som kendelsen imidlertid viser, så kan omstændighederne i forbindelse med en brand være så åbenlyst himmelråbende, at forsikringstagers bevisbyrde må skærpes betydeligt for, at branden er opstået ved en tilfældig, ulykkelig hændelse.


Sagen er for Ankenævnet for Forsikring ført af advokat Bente Ernfred Götzsche.

Comments


bottom of page