top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Byretsdom af 6/11/18 - Kaskoskade forvoldt ved grov uagtsomhed - Og lidt om retssagsportalen og moms


Forsikringstager, A, forulykkede i sin bil den 2. juni 2015 i en landsby i Østjylland. Bilen totalskadedes ved et eneuheld, hvor bilen rullede rundt og forvoldte betydelige materielle skader før den endte på taget af en anden bil. A forsvandt fra ulykkesstedet og meldte sig først næste dag til politiet. A vedtog efterfølgende en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 9.


Forsikringsselskabet indhentede en vurdering fra Dan Crash, der vurderede, at A’s hastighed sandsynligvis havde været 95 km/t og mindst 85-86 km/t, da han passerede byskiltet til landsbyen, hvorefter han mistede herredømmet over bilen. På grundlag heraf fandt forsikringsselskabet, at A måtte have kørt med en så høj hastighed ind i byen, jf. tillige de omfattende materielle skader, at skaden var forvoldt ved grov uagtsomhed.


A indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring, der gav forsikringsselskabet medhold. Herefter indbragte A sagen for byretten, der ligeledes frifandt forsikringsselskabet. Byretten lagde vægt på den af Dan Crash beregnede hastighed, da A kørte ind i landsbyen tillige med oplysningerne om vejforløbet i byen, hvorefter det fandtes sandsynliggjort, at A havde udvist grov uagtsomhed.


Byretten tilkendte forsikringsselskabet kr. 24.000 i sagsomkostninger med en bemærkning om, at forsikringsselskabet var momsregistreret. Da det direkte af påstandsdokumentet fremgik, at forsikringsselskabet IKKE var momsregistreret, anmodede forsikringsselskabet retten om en berigtigelse af dommen på dette punkt, jf. retsplejelovens § 221. Dette afviste byretten med henvisning til, at det på retssagsportalen var angivet i partsoplysningerne om forsikringsselskabet, at selskabet var momsregistreret. Retten fandt herefter, at der ikke var hjemmel til at ændre/berigtige omkostningsafgørelsen.


Forsikringsselskabet kærede afgørelsen til landsretten, der traf afgørelse om forhøjelse af omkostningsbeløbet med kr. 6000 (momsbeløbet) med henvisning til, at det i forsikrings-selskabets påstandsdokument var angivet, at selskabet ikke var momsregistreret.


Kommentar


Byrettens dom giver ikke anledning til de store kommentarer, idet dommen – i overensstemmelse med ankenævnets kendelse i sagen – forekommer oplagt rigtig i relation til beviset for grov uagtsomhed.


Derimod giver moms-problematikken anledning til yderligere kommentarer, idet vi nu to gange på kort tid har modtaget domme, hvor omkostninger til forsikringsselskabet ikke tillægges moms, uanset at det direkte i processkrifterne er angivet, at forsikringsselskabet ikke er momsregistreret (ligesom det udtrykkeligt er nævnt under proceduren).


Ingen forsikringsselskaber er i relation til selve forsikringsdriften momsregistreret. Ved et søgsmål mod et forsikringsselskab skal sagsøger imidlertid på retssagsportalen (www.minretssag.dk) udfylde oplysninger om sagsøgtes navn, adresse mv. Hvis sagsøger i forbindelse med udfyldelsen af oplysningerne angiver et CVR-nummer, så er portalen sat op til automatisk at angive, at sagsøgte er momsregistreret.


For at korrigere dette forhold skal man fra forsikringsselskabet gå ind på partskortet (der – som angivet – er udfyldt af sagsøger) og manuelt ændre oplysningen om moms-registreringen. Det bemærkes, at ved kontrol af vores verserende retssager viste det sig, at det i mere end 90% af sagerne var angivet, at forsikringsselskabet var momsregistreret.


Vi har pt. under et kæremål ved Østre Landsret gjort gældende, at RPL § 221 giver byretten hjemmel til at korrigere omkostningsafgørelsen, når byretten alene (som det ofte er tilfældet) fejlagtigt har set på partsoplysningerne på retssagsportalen og har overset angivelsen i processkrifterne af, at forsikringsselskabet ikke er momsregistreret. Byretten har i den pågældende sag (tillige) fundet, at byretten ikke har hjemmel til at berigtige afgørelsen, selvom byretten har erkendt at have overset oplysningen. Vi vender tilbage om kendelsen, når Østre Landsret har taget stilling.


Sagen er for forsikringsselskabet ført af adv. fm. Nichlas Madsen.Comments


bottom of page