top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Efter observation fandt Ankestyrelsen, at skadelidte ikke havde et EET

Ankestyrelsen (AST) har i en verserende arbejdsskadesag den 9. august 2019 truffet afgørelse om, at skadelidte ikke har ret til erstatning for tab af erhvervsevne.


Sagen udspringer af en arbejdsskade fra 2007, hvor skadelidte anmeldte, at være faldet på en trappe under sit arbejde med svære lænderyggener til følge. Selvom arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikringsselskab udtrykte tvivl om, hvorvidt selve arbejdsskaden havde fundet sted, og om de af skadelidte angivne vedvarende ryggener skyldtes det anmeldte traume, anerkendte Arbejdsskadestyrelsen (nu AES) såvel arbejdsskaden som helbredsmæssige følger af denne.


Under et langstrakt forløb, hvor skadelidte under jobafprøvninger og speciallægeundersøgelser udviste en stort set ophørt erhvervsevne, afviste AES at fastsætte et midlertidigt erhvervsevnetab for skadelidte, hvis arbejdsevne fandtes uafklaret grundet sparsom afprøvning.


Efter et jobafklaringsforløb i 2017, hvor skadelidte udviste en særdeles begrænset erhvervsevne, tilkendte AES i december 2017 et midlertidigt tab af erhvervsevne på 25 %. Afgørelsen blev anket til Ankestyrelsen.


Under gennemgangen af de kommunale akter vakte særligt et journalnotat interesse, idet notatet beskrev et hjemmebesøg, hvor skadelidte ved et tilfælde blev observeret under fysisk aktivitet, som stod i misforhold til den igangværende jobprøvning, og skadelidtes løbende angivelser om et svært nedsat funktionsniveau.


Under den kommunale sagsbehandlers samtale med skadelidte i direkte forlængelse af det observerede benægtede skadelidte en bedring af tilstanden, og kommunen forfulgte ikke hændelsen yderligere, idet man i stedet i foråret 2018 tilkendte skadelidte et 4-årigt ressourceforløb.


Forsikringsselskabet valgte herefter at gennemføre en screening på internettet, som dannede grundlag for en beslutning om at gennemføre observation af skadelidte. Under observationsperioden blev skadelidte set med fri bevægelighed i ryggen. Skadelidte blev blandt andet observeret under omfattende bilkørsel samt under uhindret gang på trapper, hvilket efter skadelidtes egne angivelser til kommunen, forsikringsselskabet samt flere speciallæger var fuldstændigt udelukket.


Observations- og undersøgelsesmaterialet blev fremsendt med et længere indlæg til Ankestyrelsen, der traf afgørelse den 9. august 2019. I afgørelsen blev det tillagt afgørende vægt, at skadelidte under observationerne blev set med fri bevægelighed i ryggen, mens han udførte en række aktiviteter og bevægelser, som stod i direkte modsætning til det af skadelidte udviste og tilkendegivne ved såvel jobprøvninger som speciallægeundersøgelser.


Forsikringsselskabet har siden 2017 været repræsenteret af advokat Joakim Bondesen, som ved henvendelse vil besvare uddybende spørgsmål om sagen.
Comments


bottom of page