top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Forsikringstager dømt for groft bedrageri i forhold til tab af erhvervsevneforsikring

Opdateret: 10. mar. 2020

Forsikringstager (FT) modtog i perioden fra 2014 til 2017 ydelser fra SEB Pension (nu Danica) under en tegnet forsikring for tab af erhvervsevne. SEB bragte ydelserne til ophør efter undersøgelser af FT’s forhold, som viste, at han arbejdede reelt på fuld tid i sin egen virksomhed, hvorefter SEB politianmeldte FT.


FT blev tiltalt for groft bedrageri efter straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2 for i perioden fra den 1. februar 2014 til den 17. oktober 2017 med forsæt til uberettiget vinding, svigagtigt havde undladt at underrette SEB om, at hans helbreds- og erhvervsforhold var forbedret. Der blev i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at FT i perioden havde indsendt tre erklæringer, hvor han i strid med sandheden angav, at han ikke kunne arbejde mere end 12,5 time om ugen.

FT var tillige tiltalt for socialt bedrageri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, stk. 1, jf. § 289 a, stk. 1, idet han i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 med forsæt til at skaffe sig uberettiget vinding havde givet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger over for sin hjemkommune om, at hans helbredsforhold og erhvervsevne var forbedret, således at han kunne arbejde langt mere end 12 timer i sin egen virksomhed (virksomhed 1) samt i en anden virksomhed (virksomhed 2).


FT erkendte sig uden forbehold skyldig i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, ligesom FT erkendte tilbagebetalingskravene på henholdsvis kr. 636.147,46 til SEB, og kr. 682.357,44 til kommunen.


Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder, hvoraf 6 måneder blev gjort ubetinget. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på størrelsen af det samlede beløb i sagen, samt at tiltalen vedrørte to forhold af bedrageri, som blev begået over en årrække. Endelig lagde retten vægt på, at FT ikke var straffet tidligere.


Kommentar


Domme om straf for forsikringssvindel er forholdsvis sjældne, og det gælder særlig i relation til tab af erhvervsevne forsikring. Imidlertid viser dommen med al tydelighed, at FT har en selvstændig pligt til at oplyse om forbedring af sin tilstand, der medfører, at man kan arbejde langt mere end det, som er oplyst til forsikringsselskabet, når man løbende modtager ydelser.


Dommen viser tillige, at bedrageri i forhold til tab af erhvervsevne forsikringer (og socialt bedrageri) fortsat straffes hårdt, når man (bevidst) undlader at komme med korrekte oplysninger om sin tilstand og erhvervsevne.


Spørgsmål om dommen kan rettes til advokatfuldmægtig Malene Matthiesen eller advokat Jesper Ravn
Comments


bottom of page