top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Forslag til ny retsafgiftslov fremsat

Regeringen har på baggrund af en betænkning fra Retsplejerådet den 21. oktober 2020 fremsat forslag til ny retsafgiftslov til erstatning for den gældende lov fra 1969.


Lovforslaget har til formål at forenkle reglerne om retsafgifter, så de bliver lettere at forstå og anvende for borgerne og myndighederne. Med forslaget vil der være nogle sager, hvor afgiften bliver højere (fx sager med høj økonomisk værdi), og andre sager, hvor afgiften bliver lavere.


Som de tre væsentligste forenklinger kan fremhæves:


1. Ændring af retsafgiften for sagsanlæg og retsafgiften for hovedforhandling


Efter gældende ret skal der i sager med en økonomisk værdi på mere end 50.000 kr. betales samme retsafgift ved både sagens anlæg og ved hovedforhandlingen (eller skriftlig behandling). Afgiften udgør hver gang 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.


I lovforslaget foreslås det, at procentsatserne afskaffes og erstattes med faste beløb, således:


  • At retsafgiften ved sagsanlæg udgør et fast beløb, der som udgangspunkt er på 750 kr. for sager med en værdi på op til 100.000 kr. og 1.500 kr. for sager med en værdi på mere end 100.000 kr.

  • At retsafgiften for hovedforhandlingen fastsættes efter faste takster i forhold til sagens værdi, fx til 3.000 kr. for sager med en værdi på 100.001-250.000 kr., og 160.000 kr. for sager med værdi på mere end 6 mio. kr.


Det er ofte vanskeligt at fastsætte sagens værdi tidligt i en sag, hvorfor særligt den faste lave retsafgift ved sagsanlæg må forventes at lette arbejdet for sagsøger og domstolene ved udtagelse af stævning. Samtidig indebærer afskaffelsen af procentsatsen en væsentlig forenkling, idet sagens værdi herefter skal fastlægges mindre nøjagtigt ift. beregning af retsafgift.


2. Afskaffelse af visse retsafgifter

Det foreslås at afskaffe en række retsafgifter, som ikke er processuelt begrundet i at modvirke (unødige) sagsanlæg, appeller mv., og hvor formålet med afgiften altså alene er fiskalt (at give staten et provenu). Dette omfatter bl.a. retsafgiften for:


• Skyldners egenbegæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling (i dag 750 kr.)

• Udlæg af dødsbo uden dødsbobehandling (i dag 500 kr.)

• Udlevering af et dødsbo til uskiftet bo (i dag 500 kr.)


3. Forhøjelse af minimumsafgifter


Det foreslås at forhøje visse retsafgifter, herunder minimumsafgiften for sagsanlæg, som forhøjes fra 500 kr. til 750 kr. Årsagen hertil er, at minimumsafgifterne ikke har været reguleret siden 1989, hvor forbrugerprisindekset siden er steget med ca. 70 pct. Afgifternes processuelle virkning – at modvirke ubegrundede sagsanlæg mv. – er dermed i de forløbne 30 år blevet væsentligt mindre i sager om mindre krav, hvilket har medført behov for en ændring.


—oo00oo—


Hos ARK imødeser vi ændringerne, som efter vores opfattelse vil medføre en markant forenkling af fastsættelsen af retsafgifterne til gavn for de involverede parter, advokater og domstolene.


Det fremsatte lovforslag kan findes her.


Spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til advokat Jens Balle Reeder.Comments


bottom of page