top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Højesterets dom af 11/1/2021 om sagsomkostninger ved delvist medhold

Højesteret har den 11. januar 2021 (sag 58965/2019-HJR) afsagt dom om tilkendelse af sagsomkostninger i en sag, hvor skadelidte alene havde fået delvist medhold.


For by- og landsretten angik sagen, om X havde handlet ansvarspådragende, om der var årsagssammenhæng mellem skadelidtes gener og arbejdsulykken, samt om der var andre årsager til skadelidtes manglende indtægt mv. i perioden efter ulykken.


• A’s påstand for byretten var at X skulle betale ca. 1.067.000 kr.

• A’s påstand for landsretten var at X skulle betale ca. 701.000 kr.


Ved landsrettens dom fik skadelidte medhold i, at X var erstatningsansvarlig, og han blev tilkendt ca. 191.000 kr., dvs. kun ca. 18 % og 27 % af påstandsbeløbene for henholdsvis by- og landsretten.


Det følger af retsplejelovens § 313, at når hver af parterne for en del taber og for en del vinder sagen, pålægger retten en af parterne at betale delvise sagsomkostninger til modparten eller bestemmer, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til modparten. På dette grundlag gjorde X gældende, at sagsomkostninger for by- og landsretten skulle ophæves.


Højesteret udtalte, at tyngdepunktet i sagen måtte anses for at have ligget på spørgsmålet om, hvorvidt X var erstatningsansvarlig. Højesteret udtalte herefter følgende:


”Han skal derfor som udgangspunkt tilkendes sagsomkostninger i forhold til det vundne beløb, jf. herved forarbejderne til retsplejelovens § 313 og bl.a. Højesterets afgørelser af 8. august 2012 (UfR 2012.3303) og 13. december 2018 (UfR 2019.939). Der foreligger ikke oplysninger om sådanne processkridt og ekstraomkostninger for Tryg som mandatar for X-ApS, som kan føre til en fravigelse af dette udgangspunkt.”


Skadelidte blev på baggrund heraf tilkendt sagsomkostninger i forhold til det vundne beløb, jf. Rpl § 313.


Kommentar


Dommen viser, at Højesteret stringent synes af holde fast i den efterhånden etablerede praksis, hvorefter tilkendelse af omkostninger på grundlag af det vundne beløb (i dette tilfælde 18%), når ansvar er bestridt. Dette indebærer, at retsplejelovens § 313 reelt suspenderes, når grundlaget for et krav er bestridt, uanset om kravstiller alene måtte opnå medhold for en marginal del af kravet.


Læs hele Højesterets dom af 11. januar 2020 her.Comentários


bottom of page