top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Højesterets dom af 27. marts 2019 - Valuar ikke erstatningsansvarlig

Højesteret har i dag i to principielle – og enslydende - domme frifundet valuarer for erstatningsansvar i forbindelse med værdiansættelse af andelsboligforenings-ejendomme.


Dommene kommer i forlængelse af Højesterets dom af 7. marts 2019, hvor en valuar blev fundet erstatningsansvarlig for at have foretaget en for høj værdiansættelse med deraf følgende for høj salgspris for andele i foreningen, jf. vores nyhedsopdatering af 21. marts 2019.


I de to sager, der nu lå til prøvelse for Højesteret, gjorde kravstillerne gældende, at de valuarvurderinger, der primo 2006 blev udført for deres respektive foreninger, var for lav, og at dette var ansvarspådragende for de medvirkende valuarer. Ved både by- og landsretten blev valuarerne frifundet, og dette er nu standfæstet af Højesteret.


I sagen om A/B Blidahlund havde valuaren vurderet A/B Blidahlunds ejendom til kr. 114. mio, mens kravstiller hævder, at den korrekte værdi udgjorde ca. kr. 276 mio. En syns- og skønserklæring indhentet under sagen understøttede i det væsentligste valuarens vurdering, men kravstiller hævdede, at skønnet hvilede på urigtige forudsætninger.


Højesteret tog ved vurderingen af sagen udgangspunkt i principperne i Højesterets dom af 7. marts 2019 og fastslog, at det ikke var en fejl, at valuaren havde anvendt det såkaldte ”afkastprincip”, og at kravstiller ikke havde godtgjort, at valuaren havde begået fejl ved at anvende en afkastprocent på 1,92.


Herefter tog Højesteret stilling til, om valuarens værdiansættelse i øvrigt måtte anses for åbenbart urigtig. Højesteret lagde indledningsvis til grund, at vurderingen af en boligudlejningsejendom med et større antal lejligheder som den foreliggende beror på et skøn, og lagde ligesom landsretten til grund, at værdiansættelse af sådanne ejendomme generelt er forbundet med en vis usikkerhed. Henset hertil, samt at markedet i 2005 og 2006 var atypisk, sammenholdt med, at også en skønsmands vurdering er forbundet med usikkerhed, fandt Højesteret det ikke godtgjort, at valuarens vurdering var åbenbart urigtig.


I sagen om A/B Blidahlund var afvigelsen mellem skønsmandens og valuarens vurdering ca. 8,5 %.


I sagen om A/B Plantevej var afvigelsen mellem skønsmandens og valuarens vurdering 23-33,3 % (skønsmanden havde i denne sag angivet værdien i et interval). Som nævnt blev valuaren også i denne sag frifundet med en tilsvarende begrundelse.


Advokat Thomas Dall Jensen har for byret, landsret og Højesteret repræsenteret den valuar, der havde vurderet ejendommen tilhørende A/B Blidahlund & Esperancegården, mens advokat Morten Samuelsson har repræsenteret valuaren i den anden af Højesteret i dag afgjorte sag.
Comments


bottom of page