top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Hasteændringer af epidemiloven – Ophævelse af erstatningsbestem-melsen i § 27.

Folketinget vedtog torsdag aften en hastelovgivning, der udvider myndighedernes beføjelser med henblik på at inddæmme og forebygge udbredelsen af COVID-19.


Baggrunden for lovforslaget var primært at sikre udvidede reaktionsmidler for myndighederne efter lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme (”epidemiloven”). Hasteloven indebærer i det væsentligste:


  • at Sundhedsministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge, behandle eller sætte i karantæne. Hvis situationen kræver det, kan ministeren iværksætte tvangsmæssig behandling af personer, som enten lider af eller må formodes at kunne være smittet med en alment farlig sygdom,


  • at Sundhedsministeren kan forbyde afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Pt. er grænsen sat ved 100 personer, men antallet vil kunne hæves eller sænkes. For at sikre, at reglerne overholdes kan ministeren, efter forhandling med justitsministeriet, fastsætte regler om, at politiet gives tilladelse til at anvende den fornødne magt, som måtte kræves,


  • at Sundhedsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutioner og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem og sygehuse,


  • at Sundhedsministeren kan fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v. samt fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på transportmidler,


  • at Sundhedsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, f.eks. en begrænsning i retten til hurtig udredning (behandlingsgarantien) eller retten til frit sygehusvalg,


  • at Sundhedsministeren kan til brug for gennemførelsen af hasteloven iværksætte ekspropriation af privat ejendom,


  • at der er indsat en ”solnedgangsklausul”, hvilket betyder, at hasteloven ophæves den 1. marts 2021.


Det er værd at bemærke, at epidemilovens erstatningsregel i § 27 blev ophævet samtidig med lovændringerne. Dette indebærer, at private ikke kan kræve kompensation for tiltag, der foretages med hjemmel i loven. Baggrunden for ophævelsen er, at regeringen ikke kan overskue de økonomiske konsekvenser af de kommende tiltag, hvorfor kompensation i stedet skal ske via forskellige støtteordninger og særtiltag.


Spørgsmål kan rettes til advokat Jesper Ravn og advokat Allan Kvist-Kristensen.Comments


bottom of page