top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

HR-dom af 13/12/23 - Dobbeltforsikring mellem husforsikring og ejerskifteforsikring for rådskade

Højesteret har den 13. december 2023 stadfæstet Østre Landsrets dom af 17. marts 2023 vedrørende forholdet mellem en husforsikring og en ejerskifteforsikring, hvor en skade var omfattet af begge forsikringer.


Vi har tidligere omtalte Østre Landsrets afgørelse af 17. marts 2023 på vores hjemmeside – se mere her.

Faktum

Husforsikringsselskabet havde udbetalt erstatning til ejeren af et parcelhus vedrørende en rådskade i et køkkengulv og de underliggende træbjælker. Husforsikringsselskabet søgte herefter delvis regres overfor ejendomsejernes ejerskifteforsikringsselskab.

Sagen for Højesteret vedrørte – som for landsretten – spørgsmålet, om skaden var dækket af begge forsikringer, og om reglerne om dobbeltforsikring fandt anvendelse, således at husforsikringen, der havde dækket skaden, kunne gøre dobbeltforsikring gældende og kræve halvdelen af omkostningerne hos ejerskifteforsikringsselskabet.

Der var i begge forsikringsselskabers forsikringsvilkår var indsat dækningsforbehold i tilfælde af dobbeltforsikring. Det var på denne baggrund, at husforsikringsselskabet søgte delvis regres overfor ejerskifteforsikringsselskabet, hvilket ejerskifteforsikringen afviste med henvisning til, at ejerskifteforsikringen var subsidiær til husforsikringen.

Højesterets dom

Højesteret fandt, at ejerskifteforsikring er en kaskolignende forsikring, hvor køberen er den sikrede, og at den konstaterede rådskade, vedrørte den samme interesse forsikret mod samme fare hos husforsikringen og ejerskifteforsikringen. Der er derfor tale om dobbeltforsikring i henhold til forsikringsaftalelovens § 41.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt ejerskifteforsikringen er subsidiær i forhold til husforsikringen, angav Højesteret – som landsretten - at hverken forsikringsaftaleloven eller lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom eller disse loves forarbejder indeholder holdepunkter for, at en ejerskifteforsikring er subsidiær i forhold til en husforsikring. Dermed hæftede begge forsikringsselskaber for rådskaden efter forsikringsaftalelovens § 41, og det fremsatte regreskrav skulle behandles efter reglerne i forsikringsaftalelovens §§ 42 og 43.

Kommentarer

En husforsikring adskiller sig fra en ejerskifteforsikring ved, at den som udgangspunkt alene dækker skader indtrådt efter købers overtagelse af ejendommen. Husforsikringen er som udgangspunkt baseret på et skadeårsagsprincip, mens ejerskifteforsikringen omfatter udbedring af skader eller skadesrisici, som var til stede på tidspunktet for købers overtagelse af ejendommen, men først konstateres og anmeldes i forsikringstiden.

Sagen vedrørte rådskader og netop for så vidt angår råd- og svampeskader dækkes disse under husforsikringen i henhold til et konstateringsprincip og således som udgangspunkt ikke efter skadeårsagsprincippet. Både landsrettens og Højesterets afgørelser skal derfor ses i lyset af, at der netop er tale om en rådskade som kommer til at være dækket under begge forsikringer grundet konstateringsprincippet for rådskader på husforsikringen.

Sagen er for husforsikringen ført af advokat Thomas Birch.
Comentários


bottom of page