top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ikke arbejdsgiveransvar for erfaren medarbejders fald fra arbejde i højden

Vestre Landsret har i en nyligt afsagt dom af 22. oktober 2020 taget stilling til dels om arbejdsgiveransvaret påhvilede lejer eller udlejer af en medarbejder, dels om der bestod et erstatningsansvar i anledning af medarbejderen C’s fald fra ca. 3 meters højde.


Sagen udsprang af en arbejdsulykke, som C var udsat for den 28. februar 2017 i forbindelse med opsættelse af et sikkerhedsnet i 3 meters højde i en skulptur med henblik på at afbøde eventuelle faldulykker fra toppen af skulpturen, hvortil offentligheden havde adgang.


Virksomhed B var hyret til opgaven, der bestod i at opsætte et sikkerhedsnet på fire søjler i skulpturens indre. B, der producerede bl.a. fiskenet og sikkerhedsnet, havde anmodet en virksomhed A om hjælp til opgaven. Virksomhed A, der bl.a. udførte smedearbejde, skulle montere øjebolte på søjlerne til brug for monteringen af sikkerhedsnettet. Øjeboltene skulle herefter males af A, som havde sendt medarbejderen C til at løse opgaven. C havde været ansat 1 måned, men havde 15 års erfaring som smed.


Efter montering af øjeboltene, som C havde udført fra stige, som han selv havde medbragt, valgte C at udføre malerarbejdet fra det nu monterede sikkerhedsnet. Faldulykken skete, da en vantskrue slap gevindet, og nettet faldt ned i den ene side, hvorved C faldt ned og pådrog sig personskade.


Sagen drejede sig dels om, hvorvidt der var ansvar for ulykken, dels om det var A eller B, der i givet fald havde pådraget sig ansvar.


Landsretten frifandt både A og B modsat byretten, der havde dømt A.


Indledningsvist fastslog Vestre Landsret, at arbejdsgiverforpligtelsen påhvilede A, der var den formelle arbejdsgiver. Det blev tillagt vægt, at den opgave, som C skulle udføre, ikke normalt blev udført af B, ligesom det ikke mellem parterne var aftalt (og ej heller formidlet til C), at instruktions- og tilsynspligten skulle overgå til B.


A fandtes dog ikke at være ansvarlig for den indtrådte skade. Det blev lagt til grund, at C var en erfaren smed, som var instrueret i at udføre arbejdet fra den medbragte stige. Det blev videre lagt til grund, at arbejdet ved de enkelte søjler var forholdsvis kortvarigt og at betragte som simpelt smedearbejde, som sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt kunne udføre fra stige. Det kunne ikke bebrejdes A ikke at have instrueret C i ikke at udføre arbejdet fra sikkerhedsnettet. Grundet opgavens karakter og korte varighed fandtes A heller ikke at have tilsidesat sin tilsynsforpligtelse.


Også B blev frifundet, herunder fordi det ikke fandtes bevist, at den vantskrue, som slap gevindet, og som hidrørte fra B, var defekt i produktansvarslovens forstand.


Af dommen kan udledes

Når det skal afgøres, om lejer eller udlejer har arbejdsgiverforpligtelsen, når en medarbejder stilles til rådighed for en arbejdsopgave hos en anden virksomhed, lægges der vægt på en række forhold ud over den formelle ansættelse.


Det indgår i vurderingen om arbejdsopgaven er almindelig for lejer, om det er aftalt mellem parterne og kommunikeret til skadelidte, at instruktionsforpligtelsen er overgået til lejer, hvem der stiller arbejdsredskaber til rådighed, om opgaven er af kortere eller længere varighed, og hvem der orienterer og instruerer om den opgave, der skal udføres.


Dommen illustrerer også, at der ikke stilles høje krav til instruktion, tilsyn og tilrettelæggelse af arbejdet, selv om der er tale om en nyansat medarbejder, når medarbejderen i øvrigt er erfaren inden for sit felt, og der er tale om en simpel arbejdsopgave.


Sagen er ført af advokat Mikkel Bruun-Larsen for Codan Forsikring A/S som mandatar for A.


Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Anja Hejde.


Комментарии


bottom of page