top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Indsigtsret i udtalelser fra lægekonsulenter

I sager for Ankenævnet Forsikring eller ved domstolene hænder det, at forsikringstager forlanger forsikringsselskabets lægekonsulents interne vurdering fremlagt under sagen.


Retspraksis i forhold til editionspligt er meget klar.


Af kendelse FED 2005.108V fremgår, at en lægekonsulentvurdering indeholder et skøn baseret på journaler og andre lægelige bilag, og dermed ikke i sig selv indeholder faktuelle oplysninger (som forsikringstager ikke selv er i besiddelse af). Som følge heraf kan forsikringsselskabet ikke pålægges at udlevere vurderingen. Tilsvarende følger af Højesterets kendelse i U 2014.899 H for så vidt angår et juridisk responsa indhentet af en offentlig myndighed forud for et sagsanlæg. Dette kunne ikke begæres fremlagt hverken efter offentlighedsloven eller reglerne om edition.


Pt. verserer der imidlertid klager ved Datatilsynet over forsikringsselskabers afvisning af at fremlægge lægekonsulentvurderinger i forbindelse med verserende retstvister med forsikringstager/skadelidte.


I sagerne har forsikringsselskaberne afvist, at interne lægekonsulentvurderinger er omfattet af forsikringstagers/skadelidtes indsigtsret efter databeskyttelsesforordningen, og har henvist til databeskyttelseslovens § 22, stk. 1, hvorefter den registreredes (kundens) rettigheder må vige for hensynet til forsikringsselskabers interesse til beskyttelse af forretningsgrundlag og praksis, herunder i forbindelse med en verserende tvist med forsikringstager. Der er tillige henvist til GDPR artikel 14, stk. 5.


I den ene sag har forsikringsselskabet tillige henvist til to afgørelser truffet af EU-domstolen for så vidt angår det tidligere persondatadirektiv. Her fandt EU-domstolen, at der ikke kunne gives aktindsigt i en intern juridisk indstilling til afgørelse i en sag om opholdstilladelse.


F&P har ved udtalelse af 26. august 2019 afgivet et indlæg til Datatilsynet i forbindelse med de verserende sager, idet F&P har tilkendegivet, at der er tale om en principiel problemstilling for forsikrings- og pensionsbranchen. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende:


”Det er vigtigt for at sikre en tilstrækkelig og velunderbygget sagsbehandling, at selskaberne kan hente lægefaglig rådgivning i fortrolighed, på linie med juridisk rådgivning. Vurderingerne har til formål at bidrage til selskabets beslutningsgrundlag, men er i sig selv ikke konkluderende. Hvis det ikke kan lade sig gøre at sikre dette rum for en intern vurdering, så risikerer man, at der enten ikke indhentes erklæringer, eller at sådanne bliver ufuldstændige, fordi lægerne udtaler sig vel vidende om, at der senere kan gives indsigt. Dette kan i sidste ende skade forsikringstagerens sag.”


F&P har uddybende henvist til, at hensynet til den registrerede selv tillige kan føre til, at der ikke bør gives indsigt i interne lægekonsulentvurderinger/lægefaglige vurderinger med henvisning til undtagelsen i databeskyttelseslovens § 22, stk. 1.


ARK repræsenterer et pensionsselskab i forbindelse med den ene af klagerne, hvor Datatilsynets afgørelse forventes i løbet af efteråret 2019.


Spørgsmål kan rettes til advokat Jesper Ravn eller advokat Anne Mette Myrup Opstrup.
bottom of page