top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Københavns Byrets dom af 6/5/19 – Arbejdsgiver ikke ansvarlig for fald på trappe

Skadelidte snublede og vred om på sin ankel den 12. august 2013 på vej ned af en kældertrappe i en ældre Københavnsk ejendom. Skaden indtrådte i forbindelse med arbejde som bygningsmaler, hvor arbejdet bestod i renovering af bygningens bagtrapper.


Skadelidte var udlært malersvend siden 2009 og havde i en årrække arbejdet som sådan. På skadetidspunktet var skadelidte sammen med en kollega i færd med at rydde væk for dagen. Arbejdsmaterialerne blev opbevaret i et fyrrum i kælderen, stillet til rådighed af bygningsejeren. Materialerne skulle derfor bæres ned af kældertrappen, der var en muret trappe med gelænder. Skadelidte bar i favnen på en pose med materialer, da hun snublede.


Skadelidte gjorde gældende, at trappen ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at arbejdsgiver ikke havde tilrettelagt arbejdet således, at skadelidte kunne færdes sikkert på trappen, idet hun angav, at arbejdsmaterialerne ikke burde have være placeret i kælderen.


Retten frifandt arbejdsgiver, idet retten lagde til grund, at kældertrappen ikke adskilte sig fra andre lignende kældertrapper i ejendomme af den pågældende karakter, og at kældertrappens beskaffenhed ikke var væsentlig anderledes end beskaffenheden af den bagtrappe, som skadelidte arbejdede på i løbet af dagen.


Retten lagde endvidere til grund, at det var skadelidtes eget valg, at fylde posen med så mange materialer, at hun måtte bære denne i favnen i stedet for den ene hånd. På det grundlag og henset til, at der var tale om udførelsen af en for en erfaren og færdiguddannet bygningsmaler enkel arbejdsopgave, som hun tidligere har udført og som ikke i sig selv indeholdt særlige faremomenter, der nødvendiggjorde instruktion eller tilsyn, fandtes arbejdsgiver ikke at have handlet ansvarspådragende.


Kommentar


Omdrejningspunktet i sagen angik kældertrappens indretning. Arbejdsopgaven blev udført udenfor arbejdsgiverens arbejdssted, og arbejdsgiver havde således ingen mulighed for at påvirke trappens indretning.


Dommen viser, at i tilfælde, hvor arbejdet udføres udenfor arbejdsgivers arbejdssted, kan der ikke stilles samme strenge krav til arbejdsstedets indretning, medarbejderens uddannelse og erfaring. Arbejdsopgavens karakter og farlighed spiller tillige en afgørende rolle ved vurderingen af arbejdsgivers ansvar.


Sagen er for arbejdsgiver ført af advokatfuldmægtig Pia Skotte Winsløw.
Comments


bottom of page