top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

KBH Byrets dom af 2/4/2020 - Ikke dækning under leasingselskabs gruppeforsikring for bortkommet bil

Gruppeforsikring/deklarationsforsikringer for leasingselskaber har over de senere år fået betydelig udbredelse. Dette har tillige indebåret, at kravene til ”screening” og risikovurdering af de sikrede leasingtagere overlades til leasingselskabet, der i forbindelse hermed skal overholde en række krav for at opnå dækning i tilfælde af skade på de forsikrede biler i porteføljen. Københavns Byret har netop afsagt en dom om fortolkningen af disse krav. Sagens baggrund Et leasingselskab (FT Leasing) havde tegnet en gruppeforsikring inkl. udvidelse af dækningen med vilkår svarende til panthaverdeklaration F, dvs. bl.a. for bortkomst, hvis en skade ikke i øvrigt var dækket under kaskoforsikringen. Forsikringen omfattede hovedparten af de biler, som selskabet ejede og leasede til kunderne. Leasingtager A (en yngre mand) indgik i foråret 2018 leasingaftale med FT Leasing, der foretog gennemgang af A’s årsopgørelse og seneste tre lønsedler. Bilen blev omfattet af gruppeforsikringen hos forsikringsselskabet. Med virkning fra den 1. juli 2018 indførte forsikringsselskabet skærpede vilkår i gruppeforsikringsaftalen som følge af FT Leasings skadeshistorik. Således indførtes følgende klausul i aftalen: ”Det er et krav, at leasingtager ikke er registreret i RKI. Dækning under deklarationsdækning bortfalder ligeledes, hvis leasingtager er registreret i RKI. Det samme gør sig gældende, hvis de tikke kan dokumenteres, at RKI tjek er foretaget. Kundens skattemappe skal være præsenteret og godkendt med lønsedler for de seneste 12 måneder.” A afbrød førtidigt sin leasingaftale i sommeren 2018, men anmodede den 26. oktober 2018 om en ny leasingaftale for BMW M5. Bilen, der blev omfattet af gruppeforsikringen, blev i februar 2019 anmeldt stjålet af A, der oplyste at bilens reservenøgle var stjålet efter et indbrud i hans hjem. Det kunne konstateres, at signalet fra bilens GPS-tracker samme nat forsvandt syd for København. Forsikringsselskabet (og leasingselskabet) forsøgte efterfølgende at kontakte A for at få nærmere oplysninger om det anmeldte tyveri samt for at få udleveret bilens resterende nøgler og registreringsattest. A var imidlertid ”ukontaktbar”, både pr. brev, via telefon og ved personlig henvendelse på A’s adresse. Der forelå derfor ingen yderligere oplysninger om et påståede tyveri af bilen, der aldrig blev genfundet. I maj 2019 afslog forsikringsselskabet at yde dækning med henvisning til, at det ikke af FT Leasingselskabet var sandsynliggjort, at man havde fået præsenteret A’s skattemappe og lønsedler for de seneste 12 måneder, før indgåelsen af leasingaftalen i oktober 2018. FT Leasing anlagde herefter sag og anførte bestemmelsen var uden angivne konsekvenser i aftalen samt at den manglende overholdelse af bestemmelsen var uden betydning, idet man tidligere havde haft indgået leasingaftale med A, hvor denne overholdt sine afdrag. Byrettens dom Under hovedforhandlingen blev der blandt andet afgivet forklaring af direktøren for FT Leasing, som oplyste, at man ikke havde hæftet sig ved ændringen af gruppeaftalen og det skærpede krav om præsentation af skattemappe og lønsedler. Der blev endvidere afgivet forklaring af en underwriter fra forsikringsselskabet, som oplyste, at kravet var indført da det kunne konstateres, at der var væsentlig højere skadesrisiko for ”ikke økonomisk solide” leasingtagere. Byret frifandt forsikringsselskabet. Byretten lagde for det første til grund, at FT Leasing (ubestridt) ikke havde kontrolleret A’s skattemappe og lønsedler for de seneste 12 måneder ved indgåelsen af leasingaftalen i oktober 2018. Byretten lagde herefter til grund, at det ikke af leasingselskabet var godtgjort, at A’s bil var bortkommet ved et dækningsberettiget tyveri, hvorfor der i givet fald alene ville være dækning efter deklarationsdækningen (svarende til panthaverdeklaration F) for bortkomst i Danmark med en selvrisiko på 20%. Herefter angav byretten, at det skærpede vilkår måtte anses for gyldigt vedtaget mellem parterne når henses til, at leasingselskabet var erhvervsdrivende. Det forhold, at forsikringsselskabet ikke havde gjort vilkåret gældende i tidligere skadesager kunne ikke føre til et andet resultat. Endelig angav retten, at det ikke af FT Leasing var godtgjort, at forsikringsbegivenheden (bortkomsten af bilen) ikke skyldtes manglende overholdelse af vilkåret, hvorfor FT Leasing ikke havde godtgjort at have krav mod forsikringsselskabet, jf. FAL § 51. Kommentarer Det er interessant, at retten frifinder med henvisning til, at bestemmelsen i aftalen om forevisning af skattemappe og lønsedler var en sikkerhedsforskrift, idet selskabet under sagen havde gjort gældende, at der var tale om en acceptregel/betingelse for dækning. Resultatet er i den sidste ende det samme, nemlig frifindelse af forsikringsselskabet, men ved at anse bestemmelsen som en sikkerhedsforskrift, så kunne det af leasingselskabet eventuelt være sandsynliggjort, at overtrædelsen af sikkerhedsforskriften var uden betydning for skaden, hvorved leasingselskabet ville kunne have opnået dækning. Endvidere har en sikkerhedsforskrift den konsekvens, at forsikringsselskabet er berettiget til præmie for forsikringsperioden, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis bestemmelsen anses som en acceptregel (en betingelser for, at bilen overhovedet omfattes af porteføljen). Sagen er for forsikringsselskabet ført af advokat Jesper Ravn. Det vides ikke, om dommen ankes.Comentarios


bottom of page