top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

KBH Byrets dom af 29/6/20 - Erhvervsejendomsmægler ikke forpligtet til at yde rådgivning om belåning

En erhvervsejendomsmægler havde indgået kommissionsaftale med et ejendomsselskab om salg af 3 ejendomme, hvor der på alle de 3 ejendomme var tinglyst samme ejerpantebrev.


Ejendommene blev forsøgt solgt særskilt, og ved salg af den første ejendom indgik der i købsaftalen et vilkår om, at køber havde mulighed for at overtage de på ejendommen tinglyste ejerpantebreve. Køber af denne ejendom ønskede at overtage pantebrevet, og forespurgte ejendomsmægleren, om det var en mulighed. Ejendomsmægleren videreformidlede denne forespørgsel til sælger, der bekræftede, at det var muligt.


Efter handlens gennemførelse blev det klart, at ejerpantebrevet var tinglyst på alle 3 ejendomme, og sælger kunne ikke – uden at ændre selskabets pantsætningsforhold – leve op til aftalevilkåret med køber. Sælger betalte derfor købers omkostninger til stempelafgift og rejste krav herom overfor ejendomsmægleren.


Sælger gjorde gældende, at det var indeholdt i ejendomsmæglerens forpligtelse at yde juridisk og finansiel rådgivning, herunder rådgivning om belåningsforholdene, og da ejendomsmægleren havde alle 3 ejendomme i kommission, havde han kendskab til, at ejerpantebrevet var tinglyst på alle 3 ejendomme.


Byretten frifandt ejendomsmægleren, idet de indgåede kommissionsaftaler ikke indeholdt bestemmelser om, at en erhvervsejendomsmægler påtog sig at yde finansiel eller juridisk rådgivning til sælger i forbindelse med formidlingen af salg af ejendommene. Retten lagde i den forbindelse til grund, at rådgivning af en sådan karakter ikke indgår som en sædvanlig del af en erhvervsejendomsmæglers ydelse.


Retten bemærkede endvidere, at erhvervsejendomsmægleren – i forbindelse med formidlingen af salget – sendte flere udkast til købsaftaler til sælger og sælgers advokat, hvori standardbestemmelsen om købers overtagelse af ejerpantebrev(e) indgik.


Eftersom hverken sælgers økonomidirektør eller sælgers advokat på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved bestemmelsen (eller sælgers mulighed for at leve op til denne), og idet kommissionsaftalerne indgået mellem erhvervsejendomsmægleren eller sælger ikke indeholdt en forpligtelse for erhvervsejendomsmægler til at yde finansiel eller juridisk rådgivning, fandt retten ikke grund til at fastslå, at erhvervsejendomsmægleren havde tilsidesat de forpligtelser, der følger af erhvervsejendomsmægleres professionsansvar.


Sagen er for ejendomsmægleren ført af advokat Laura Kragh. Det vides ikke om dommen ankes.
Comments


bottom of page