top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Lovændringer medfører betydelige ændringer i leasingbranchens pligter

Såkaldt ”vanvidskørsel” har i kølvandet på flere alvorlige færdselsuheld med dødelig udgang fået massiv medieomtale og haft stor politisk bevågenhed igennem de seneste år.


Dette kommer samtidig med spektakulære og store konkurser i leasingbranchen samt betydelige udfordringer i branchen med tilsyneladende organiseret svindel med særligt importerede leasingbiler, der synes at have tråde direkte ind i et organiseret kriminelt netværk.


En af leasingbranchens udfordringer er bl.a., at leasingaftaler indgås af stråmænd, herunder sub-leasingselskaber, der synes oprettet til formålet, hvorefter bilen videregives eller udlejes til bl.a. bandemedlemmer mv.


Som et led i den mellem størstedelen af Folketingets partier indgåede aftale for at komme vanvidsbilisme og udfordringerne i leasingbranchen til livs, vedtog Folketinget den 21. december 2020 lovforslag L 32 A, som er første led i ”lovpakken” til imødegåelse af vanvidsbilisme.


Med loven øges kontrollen af motorområdet og tilpasses ved bl.a. at give leasingselskaberne bedre mulighed for at vurdere en potentiel kundes (leasingtagers) økonomiske forhold, forinden leasingkontrakten indgås med leasingtageren. Således får bl.a. leasingselskaber med loven adgang til eSkatData, således at leasingselskaberne kan indhente økonomiske oplysninger om den potentielle leasingtager for at vurdere leasingtagerens betalingsevne, inden leasingaftalen indgås.


Oplysningerne, der alene kan indhentes med den potentielle leasingtagers samtykke, er oplysninger om gæld til det offentlige, der inddrives af restancemyndighederne, oplysninger fra indkomstregistreret og oplysninger fra årsopgørelsen.


Derudover er der med lovens § 6, nr. 2, indsat en ny bestemmelse, § 52 a, i lov om kreditaftaler, som indeholder en lovmæssigt pligt for leasingselskaberne til at foretage en vurdering af (tage stilling til) den potentielle forbrugers (leasingtagers) betalingsevne, forinden indgåelse af leasingaftalen.


Leasingselskaber foretager allerede i dag i vidt omfang vurderinger af forbrugerens betalingsevne forud for indgåelsen af en aftale om leasing af et køretøj. Imidlertid bliver det med kreditaftalelovens nye § 52 a nu pålagt leasingselskabet af tilvejebringe et tilstrækkeligt klart billede af forbrugerens økonomi – til brug for vurderingen af leasingtagers fremtidige evne til at betale leasingaftalens løbende ydelser – ved indhentelse af dokumenterede og fyldestgørende oplysninger, hvilket må antages at forbedre kvaliteten af leasingselskabernes undersøgelser.


Imidlertid er bestemmelsen formuleret således, at dokumentationen for leasingtagerens betalingsevne, indhentes hos forbrugeren, hvor det er relevant, og indhentes ved søgning i relevante databaser, hvor det er nødvendigt. Hertil kommer leasingselskabernes mulighed for at indhente oplysninger fra eSkatData. Det er således ladt op til leasingselskaberne selv at vurdere, hvilken og hvor omfattende en dokumentation, som leasingselskabet finder nødvendigt, hvilket alligevel kan medføre en svingende kvalitet i de enkelte leasingselskabers undersøgelser.


Forslaget er af bl.a. Finans & Leasing kritiseret for at være utilstrækkeligt, særligt set i lyset af den forventede vedtagelse af det meget vidtgående lovforslag 127 af 17/12/2020, hvor der gives (nærmest ekspropriativ) hjemmel til konfiskation og bortsalg af leasingbiler anvendt til vanvidskørsel.


Ændringsloven kan læses herComments


bottom of page