top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ny betænkning om ansvarsvurdering for ledelsen i finansielle virksomheder

Ansvarsudvalget (udvalg om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder), der blev nedsat den 20. november 2019, har netop afgivet konkrete forslag til, hvorledes ledelsen i finansielle virksomheder underlægges et skærpet ansvar, der konkret har afstedkommet betænkning nr. 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.


Nr. 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder


I betænkningen forholder Ansvarsudvalget sig både til det erstatnings- og strafferetlige ledelsesansvar i finansielle virksomheder.


Særligt interessant fra et erstatningsretligt perspektiv, er Ansvarsudvalgets undersøgelser af de erstatningsretlige ansvarsforhold for ledelsesmedlemmer for finansielle virksomheder.

Konkret har Ansvarsudvalget bl.a. undersøgt, hvorledes det praktisk kan gøres lettere at pålægge ledelsen et erstatningsansvar.


De erstatningsretlige undersøgelser fra Ansvarsudvalget er udmundet i en række sammenfattende overvejelser, der fremgår af pkt. 2.3 i betænkningen (side 16 til 18), og overvejelserne kan (groft) oplistes nedenfor:


  • Ansvarsudvalget fandt på baggrund af en analyse af alternativer til den gældende ansvarsnorm på det erstatningsretlige område, at culpanormen fortsat er den bedst egnede ansvarsnorm for såvel medlemmer af bestyrelsen som direktionen (betænkningens side 16)

  • Hvad angår en alternativ ansvarsnorm – eksempelvis professionsansvar – for direktører, vurderede Ansvarsudvalget, at de mange tiltag, der er gennemført efter krisen, herunder ikke mindst de skærpede krav til kompetencer i forbindelse med egnetheds- og hæderlighedsvurderingen, har medført en betydelig grad af professionalisering (side 16). Udvalget har sammenfattende foreslået, at der ikke indføres et decideret professionsansvar. (betænkningens side 17)

  • Ansvarsudvalget foreslog, at der indføres omvendt bevisbyrde for så vidt angår bestyrelsens ansvar specifikt i forbindelse med erstatningssager om tab på aftaler og engagementer mellem virksomheden og blandt andet medlemmer af ledelsen – det vil sige aftaler med iboende interessekonflikter (betænkningens side 17)

  • Endelig foreslog Ansvarsudvalget, at tilsidesættelse af interne politikker og interne retningslinjer, der har til formål at forhindre, at den finansielle virksomhed påtager sig risici ud over, hvad der er forsvarligt, eller afviger fra virksomhedens forretningsmodel, og som har væsentlig betydning for den finansielle virksomheds risiko for tab, skal indgå med større vægt i ansvarsvurderingen (betænkningens side 17).


ARK’s kommentar


Ansvarsudvalgets konklusioner og overvejelser er alene udtryk for betragtninger og anbefalinger, og det bliver spændende at følge, om og i hvilket omfang overvejelserne bliver implementeret i dansk ret, idet culpareglen med ligefrem bevisbyrden forsat er gældende dansk ret.


Det er interessant, at Ansvarsudvalget foreslår, at der skal indføres omvendt bevisbyrde i erstatningssager mod ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder i en række særskilte sitationer, hvilket medfører, at ledelsesmedlemmet konkret skal påvise, at ledelsesmedlemmet ikke er erstatningsansvarligt i den konkrete situation. Det skal dog her holdes for øje at bevisbyrdereglen alene tænkes anvendt i situationer i forbindelse med erstatningssager om tab på aftaler og engagementer mellem virksomheden og blandt andet medlemmer af ledelsen. Der sigtes således ikke til, at bevisbyrden generelt vendes i erstatningssager mod ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.


Betænkningen forholder sig ligeledes til en interessant diskussion, om ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal underlægges et professionsansvar (dvs. hvorefter ledelsesmedlemmer skal bedømmes efter den samme faglige målestok).


Her konkluderer Ansvarsudvalget, at det er væsentligt, at domstolene ved bedømmelse af det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar fortsat gives mulighed for at tage hensyn til, at nogle er højt specialiserede og erfarne, mens andre bestyrelsesmedlemmer ikke er eksperter eller professionelle, og at der fortsat kan være behov for at tage hensyn til undskyldningsgrunde hos den enkelte (betænkningens side 142).


Udvalgets undersøgelser herom understøtter, at ledelsesansvaret i finansielle virksomheder, uanset reglerne i lov om finansiel virksomhed, ikke kan karakteriseres som et professionsansvar.


Betænkningen nr. 1575 kan læses her


Har du spørgsmål til betænkningen eller ledelsesansvar i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Nicholas Farsø herom.Comments


bottom of page