top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Ny terrorforsikringsordning på skadeforsikringsområdet

Opdateret: 4. mar. 2019

Den 6. februar 2019 fremsatte erhvervsministeriet et lovforslag om en terrorforsikrings-ordning på skadeforsikringsområdet (LFF 2019 159).


Lovforslaget har til formål at etablere en ny ordning for erstatning for skader, som opstår som følge af terrorangreb på dansk territorium ved anvendelse af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).


Ordningen skal afløse den eksisterende ordning om terrorforsikring, som er reguleret ved lov nr. 469 af 17. juni 2008. Den eksisterende ordning har til formål at understøtte et privat marked for forsikringer mod NBCR-terror uden direkte støtte til de enkelte selskaber, således at virksomheder og borgere kan beskytte sig mod økonomiske følger af denne type terrorhandlinger. Det er ikke obligatorisk for forsikringsselskaber at tilbyde NBCR-terrordækning, og reelt er udbuddet af dækning for NBCR-terror meget begrænset.


Det manglende udbud skyldes i det væsentligste, at risiko forbundet med terrorangreb, hvor der anvendes NBCR-våben grundlæggende er en ikke-forsikringsbar risiko. Sådanne terrorbegivenheder er sjældne, og kan have et meget betydeligt skadesomfang, hvilket gør almindelige aktuarmæssige beregninger problematiske at gennemføre med tilstrækkelig sikkerhed. Det afspejles i begrænsede muligheder for at købe genforsikring for NBCR-risici på det internationale genforsikringsmarked.


Lovforslaget foreslår at etablere en statslig ordning, der dækker skader på bygninger, løsøre, jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og skibe som følge af NBCR-terror. Ordningen vil desuden dække dertil knyttede driftstab på bygninger og løsøre. Den væsentligste ændring i forhold til den gældende lov er, at finansiering af ordningen ændres fra en understøttelse af det private marked til at være en obligatorisk statslig ordning.


Ved obligatorisk forstås, at alle forsikringer, der dækker ved brand, automatisk vil være omfattet af ordningen. Formålet med lovforslaget er dermed at erstatte den eksisterende ordning med en ordning, der indebærer, at forsikringsselskaberne kun påtager sig administrationen af forsikringsordningen, men ikke den økonomiske risiko ved NBCR-terror. Dermed sikres det, at erhvervsdrivende og personer fortsat har mulighed for at få erstatning for de økonomiske følger af NBCR-terrorangreb.


Ordningen er inspireret af stormflodsordningen. I lighed med stormflodsordningen vil der være tale om en obligatorisk dækning fra staten, hvor forsikringsselskaberne administrerer udbetalinger mm.


Tilbagebetaling af Terrorforsikringsrådets udbetalinger til de skadelidte i forbindelse med et NBCR-terrorangreb inklusiv administrationsomkostninger i forbindelse hermed vil ske ved, at skadesforsikringsselskaberne på vegne af staten opkræver obligatoriske bidrag fra alle forsikringstagere med forsikringspolicer, der er omfattet af ordningen, dvs. policer, der dækker brandrisikoen på bygninger, løsøre, jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og skibe.


Det er foreslået, at loven træder i kraft den 1. juli 2019.


Skrevet af advokatfuldmægtig Nathalie Sabbagh.Comments


bottom of page