top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Nyt forslag til ændring af lov om arbejdsskadesikring

Beskæftigelsesministeren har pr. 27. marts 2019 fremsat nyt forslag til ændring af lov om arbejdsskadesikring.


Der er flere interessante forhold i forslaget, herunder følgende:


  • Ændring af § 6 vedrørende personskadebegrebet, således at både varige og forbigående skader kan anerkendes som arbejdsskader. Endvidere er det ikke et krav, at personskaden medfører behov for behandling, eller at personskaden er blevet behandlet. Der er således lagt op til en (meget) lempelig vurdering af, hvornår en hændelse/skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter loven.

  • § 26 stk. 3 ændres, således at der først påløber renter 5 uger fra datoen for underretning om erstatningsbeløbets tilkendelse, således at ankefristens udløb og forfaldstidspunktet for renter ikke længere er sammenfaldende.

  • § 44 ændres, således at AES nu får mulighed for at ændret skønnet i den indklagede afgørelse ("Ved vurderingen kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tage stilling til faktiske og retlige, såvel som skønsmæssige elementer i afgørelsen").

  • AES får mulighed for at foretage aconto opkrævning af gebyrer og udlæg for erstatninger m.v. aconto primo det år, hvor udgifterne afholdes (forventes afholdt) med efterfølgende regulering i året efter. Dette for at afhjælpe AES' likviditetsmæssige problemer. Ordningen indebærer samtidig en likviditetsforskydning over på arbejdsskadeforsikringsselskaberne og selvforsikrede offentlige myndigheder.

  • Det foreslås endvidere, at § 54 omskrives, således at det tydeligt kommer til at fremgå, hvilke forsikringspolicer AES overtager, når et forsikringsselskab mister retten til at udbyde arbejdsulykkeforsikring, varigheden af overtagelsesforpligtelsen og finansieringen af administrationen af og udgifter m.v. i forhold til de overtagne policer. AES overtager således forsikringsselskabets forpligtelse efter arbejdsskadesikringsloven og får mulighed for at overlade behandlingen af de overtagne arbejdsskadesager til forsikringsselskaber, der har tilladelse til at udbyde arbejdsskadeforsikring. De udgifter, som AES påføres i forbindelse med overtagelse af administration af policerne, skal primært finansieres ved, at AES får tilført aktiver, herunder hensættelse m.v., fra det ophørende forsikringsselskab. Ved forsikringsselskabets konkurs skal AES således anmelde sit krav efter arbejdsskadesikrings-loven i konkursboet. Den foreslåede ændring i bestemmelsen er afledt af konkursen i forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S i 2018.


Efter det oplyste, så arbejder F&P fortsat på at, at forslaget ændres, således at forpligtelsen til afholdelse af et konkursramt forsikringsselskabs arbejdsskadeforsikringer overtages af Garantifonden.


Det var oprindeligt angivet, at forslaget skulle udskydes til efter et valg, og det er noget overraskende, at et forslag med så vidtgående ændringer fremsættes så kort tid før det kommende folketingsvalg.


Det er endvidere overraskende, at forslaget ikke behandler og afhjælper den regelkonflikt, der består mellem dansk ret og den EU-retlige regulering i forhold til produktansvarsloven. Således indeholder forslaget ikke en ændring af ASL § 77, så det objektive ansvar efter produktansvarsreglerne bliver primært i forhold til arbejdsskadesikringsloven. Det lagde det tidligere forslag ellers op til. Det bemærkes dog, at flere høringssvar kritiserede netop denne del af forslaget, hvilket må anses for begrundelsen for, at forslaget blev fjernet.


Forslaget er vedhæftet, og eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Anne Mette Myrup Opstrup - amm@arklaw.dk
Comments


bottom of page