top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Professionelt værktøj var ikke privat indbo

Ankenævnet for Forsikring har i kendelse AK 94961 af 3. februar 2021 ikke fundet, at der af forsikringstager (FT) var ført tilstrækkeligt bevis for, at omfattende mængder værktøj, som blev anmeldt som stjålet ved et indbrud i januar 2019, hørte til FT’s private indbo. Øvrige genstande anmeldt ved dette første indbrud samt et efterfølgende anmeldt indbrud i april 2019 fandtes ikke fornødent dokumenteret.


FT anmeldte den 30. januar 2019 et indbrud i en ejendom, som FT var ved at istandsætte til brug for udlejning. I den elektroniske anmeldelse angav FT tyveri af bl.a. værktøj til mere end kr. 100.000, hvilket beløb senere fordobledes.


Selskabet vurderede ikke umiddelbart, at såvel karakteren som værdien af værktøjet medførte, at det ikke kunne karakteriseres som almindeligt indbo dækket på den indboforsikring, som FT havde tegnet ca. ½ år før anmeldelsen.


Ved et besøg på ejendommen konstaterede selskabets skadekonsulent, at intet reelt tydede på, at ejendommen var FT’s bopæl. FT oplyste i den forbindelse, at han boede på ejendommen, og at en sparsom møblering skyldtes, at hans tidligere samlever var flyttet fra ejendommen.


FT oplyste under dialogen med skadekonsulenten, at en større mængde anmeldt værktøj var del af FT’s private indbo efter en overdragelse af værktøjet fra en virksomhed, som FT tidligere havde haft tilknytning til. FT fremsendte efterfølgende en overdragelseserklæring, som var dateret mere end tre år før det anmeldte indbrud. Dateringen lå således også forud for virksomhedens indkøb af værktøjet. Virksomheden havde ifølge det forklarede indkøbt værktøjet efter et tidligere indbrud, hvorefter værktøjet skulle være overdraget til FT, der havde et større tilgodehavende hos virksomheden. Kort derefter fremsendte FT en udgave af overdragelseserklæringen med ny datering samt en forklaring om, at fejldateringen skyldtes genbrug af dokumentet.


Selskabet foretog derefter yderligere undersøgelser i sagen og konstaterede bl.a., at FT i modsætning til det forklarede fortsat havde tilknytning til den i sagen omhandlede virksomhed, at der var grund til tvivl omkring FT´s bopælsforhold, og at FT efter den indledende dialog med selskabet havde søgt at hindre selskabets undersøgelser i sagen. Endvidere konstateredes det under skadebehandlingen, at en fakturering fra den omhandlede virksomhed vedrørende udskiftning af en beskadiget dør ikke var retvisende, idet døren ikke var udskiftet ved selskabets besøg på ejendommen efter anmeldelse af yderligere et indbrud i april 2019.


Selskabet afviste herefter at anerkende forsikringsdækning for de anmeldte indbrud på baggrund af en samlet vurdering. Selskabet lagde bl.a. vægt på, at det anmeldte værktøj ikke var bevist at tilhøre FT´s private indbo, og at der ikke var fornøden dokumentation for øvrige anmeldte indbogenstande.


FT indbragte herefter sagen for Ankenævnet, som ikke fandt anledning til at kritisere selskabets afslag på at yde dækning. Ankenævnet lagde vægt på oplysningerne om, at ejendommen var under renovering, at der måtte stilles betydeligt spørgsmålstegn ved overdragelsen af værktøjet til FT, og endeligt at ”karakteren, omfanget og værdien af værktøjet, der - som et samlet hele - efter en samlet vurdering ikke kan anses for almindeligt privat indbo, jf. forsikringsbetingelsernes punkt 3.1 eller som arbejdsredskaber, der benyttes erhvervsmæssigt efter punkt 3.7.”


Kommentar


Kendelsen er i overensstemmelse med Ankenævnets praksis for så vidt angår dokumentationskrav for anmeldte indbogenstande.


Særligt forholdet vedrørende dokumentation for det omhandlede værktøj – som ikke af Ankenævnet vurderedes at kunne karakteriseres som normalt indbo – og værktøjets påståede overdragelse fra den omhandlede virksomhed til FT’s private indbo er interessant. Ankenævnets vurdering er således foretaget på baggrund af en række faktorer, herunder FT’s skiftende forklaringer om sit bopælsforhold, FT’s tilknytning til den omhandlede virksomhed, oplysninger om skadeshistorik, karakteren af dokumentationen til selskabet, FT’s manglende samarbejde med selskabet og selskabets undersøgelser i sagen.


Advokat Joakim Bondesen har bistået selskabet under sagen.


Læs kendelsen her


Commentaires


bottom of page