top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Retten i Glostrups dom af 24/10/23 - Klonede biler var ulovlig interesse, jf. FAL § 35

Retten i Glostrup satte ved dom af 24. oktober 2023 i en tre-dommersag punktum for en på mange måde spektakulær sag vedrørende omfattende bedrageri med leasingbiler (for hovedparten i luksusklassen), hvoraf en stor del aldrig havde eksisteret (papirbiler), og et tilsvarende stort antal biler var klonede.


Dommens længde på hele 147 sider illustrerer omfanget af sagskomplekset, idet sagen endda var skåret betydeligt til forud for sagsanlæg som følge af leasingselskabets opgivelse af krav vedrørende en række biler. Uanset denne ”tilskæring” af sagen, så vedrørte sagen anlagt af leasingselskabet mod Topdanmark spørgsmålet om dækning under panthaverdeklaration-F for 17 bortkomne biler, dækning under en F-deklaration/eller kaskoforsikringen for en totalskadet bil (McLaren 650) samt endelig spørgsmålet om dækning under F-deklarationen eller kaskoforsikringen for 12 biler, der var genfundet med skader.


Dette var reduceret fra et oprindeligt varslet krav på i omegnen af kr. 30 mio. Efterfølgende blev dette krav reduceret til ca. kr. 14.3 mio. for i alt 26 bortkomne biler, hvortil kom krav for den angivne totalskadede McLaren samt øvrige beskadigede biler.


På tidspunktet for sagens anlæg i maj 2021 var kravet reduceret til kr. 11.7 mio.


Sagens baggrund


Sagen tager udgangspunkt i Hr. F, der i 2016 oprettede en mindre autohandel med brugte biler (af et vidne benævnt ”perlegrusforhandler”). Han opkøbte på et tidspunkt en større mængde biler fra et konkursramt leasingselskab og solgte/byttede disse biler for luksusbiler i udlandet, hvorefter han startede med at etablere et leasingselskab.


På et tidspunkt i 2017 fik han kontakt til Leasing X, og der blev indledt et samarbejde, hvorefter Hr. F solgte importerede biler (primært i luksusklassen) til Leasing X, der herefter etablerede leasingaftaler med slutbrugeren (leasingtager), idet leasingaftalerne dog blev formidlet via Virksomhed F1 (et leasingselskab ejer af Hr. F). I en række tilfælde stod Virksomhed F1 som leasingtager på bilerne, der således blev ”subleaset” til den endelige slutbruger/leasingtager.


Hr. F etablerede via Virksomhed F1 tillige et tilsvarende samarbejde med salg af (primært) luksusbiler til andre leasingselskaber, men den altdominerende samarbejdspartner var Leasing X med hvem Hr. F i 2017 startede et samarbejde op.


Gennem 2018 og 2019 udviklede samarbejdet sig betydeligt. Afregning af skyldige leasingydelser blev i vidt omfang foretaget via modregning mellem Virksomhed F1 og Leasing X. Dette skete ved, at Virksomhed F1 solgte leasingbiler til Leasing X, hvorefter salgsprisen blev modregnet i Virksomhed F1s skyldige leasingydelser. I henhold til den mundtlige modregningsaftale skete der således modregning ikke blot for Virksomhed F1s leasingbiler men tillige for biler, hvor medarbejderne hos Virksomhed F1 samt Hr. F’s familiemedlemmer var slutbruger/leasingtager.


I 2019 etablerede Virksomhed F1 en gruppeforsikringsaftale hos Topdanmark omfattende de af selskabet indregistrerede leasingbiler (som næsten udelukkende var ejet af andre leasingselskaber). Virksomhed F1 (og Hr. F) fremstod på overfladen som en succesrig leasingvirksomhed med speciale i luksusbiler og korttidsudlejning heraf, men Virksomhed F1 gik pludselig konkurs i oktober 2019. På dette tidspunkt havde Hr. F etableret en række koncernselskaber benævnt F-selskaberne , og nye leasingaftaler var forinden konkursen i det væsentligste blevet indgået via F-selskaberne .


Hr. F anmodede om ”overflytning” af bilerne sikret under Virksomhed F1s gruppeforsikring til gruppeforsikringen for F-selskaberne i oktober/november 2019, hvilket var uproblematisk, idet restancer var betalt, og idet bilerne tilhørte tredjemand (i det væsentligste Leasing X).


I perioden fra juli 2019 og frem, herunder særligt i perioden fra oktober 2019 til januar 2020, forøgedes Leasing Xs tilgodehavende hos F-selskaberne i betydelig omfang blandt andet som følge af, at Leasing X kun i begrænset omfang indvilgede i at købe biler fra F-selskaberne til modregning af de skyldige leasingydelser, hvilke skyldige ydelser herefter akkumulerede.


I slutningen af januar 2020 blev Hr. F pludselig fængslet for narko- og våbenbesiddelse. Kort herefter begærede primært Leasing X F-selskaberne konkurs. Det blev i forbindelse hermed konstateret, at der ikke kunne redegøres for 109 leasede biler tilhørende Leasing X, herunder – for en stor dels vedkommende – hvem der var leasingtagere/bruger og hvor bilerne befandt sig.


Leasing X satte et større sporingsarbejde i gang, og det blev i den forbindelse konstateret, at adskillige biler befandt sig i Tyskland, ligesom mange biler blev stoppet efter, at bilerne var efterlyst af politiet. Det lykkedes hen over foråret 2020 at opspore ca. halvdelen af bilerne, men i alt 56 biler var stadig bortkommet.


For så vidt angår de ”manglede” biler, var disse biler helt bortkommet, eller også var bilerne konstateret klonet og straks leveret tilbage til rette ejer. For så vidt angår de genfundne biler, blev disse beslaglagt af politiet, og herefter i sommeren 2020 undergivet omfattende undersøgelser for kloning. Dette førte tillige til, at en række af de genfundne biler blev udleveret til rette ejer.


Gennem foråret og sommeren 2020 samarbejdede Leasing X og Topdanmark i forsøget på at genfinde bilerne, men da det blev konstateret, at en lang række af de genfundne biler var klonede, afviste Topdanmark erstatning herfor, ligesom Topdanmark afviste erstatning for flere af de - fortsat - bortkomne biler med henvisning til, at der efter Topdanmarks (og politiets) undersøgelser måtte anses for at være tale om ”papirbiler” eller klonede biler.


Gennem efteråret 2020 og ind i 2021 var der mellem Topdanmark og Leasing X drøftelser i forhold til spørgsmålet om erstatningspligten for de resterende bortkomne biler samt genfundne biler med skader, idet Leasing X fastholdt, at det for så vidt angik 17 biler ikke af Topdanmark var bevist, at der var tale om klonede biler eller papirbiler. Topdanmark indtog det modsatte synspunkt, nemlig at Leasing X måtte dokumentere, at der var tale om reelle biler, særligt under hensyntagen til sagens karakter.


Sideløbende afviste Topdanmark krav fra andre leasingselskaber for erstatning for luksusbiler med henvisning til, at disse måtte anses for papirbiler og/eller klonede biler.


Herefter udtog Leasing X stævning i maj 2021 med påstand om betaling af kr. 11.7 mio. Under sagsforløbet skete der reduktion af kravet med selvrisiko under F-deklarationen, og Topdanmark anerkendte skader på 2 biler, hvorfor kravet på tidspunktet for hovedforhandlingen var ca. kr. 10.8 mio., hvoraf kr. 300.000 udgjorde et krav på udenretlige advokatomkostninger.


Retssagens forløb


Retssagens forløb bar præg af den meget store datamængde relaterende sig til hver af de 32 biler, der var omfattet af stævningen (i alt 30 biler på tidspunktet for sagens hovedforhandling).


I tillæg hertil pågik der fortsat undersøgelser af adskillige biler omfattet af sagen både hos politiet, Topdanmark og hos ARK, og der fremkom i den forbindelse adskillige nye oplysninger om, at nogle af bilerne, som der krævedes erstatning for, reelt befandt sig i Rusland, Dubai, USA eller Argentina. I tillæg hertil indhentede ARK fuld aktindsigt fra konkursboerne i F-Auto koncernen, der blandt andet indeholdt en redegørelse fra kurator, som angav, at der ikke var dokumentation i konkursboerne for langt hovedparten af bilerne omfattet af sagen mod Topdanmark, og at F-Auto koncernen i vidt omfang syntes at have været baseret på en kontant økonomi.


Sent under sagsforberedelsen kom det i foråret 2023 frem, at Leasing X havde anlagt sag mod Motorstyrelsen med påstand om, at styrelsen var erstatningsansvarlig over for Leasing X ved ikke at have sikret sig indhentelse af bilernes originale registreringsattester, idet Leasing X under sagen mod styrelsen gjorde gældende, at en stor del af bilerne omfattet af sagsanlægget mod Topdanmark var papirbiler eller klonede biler. Modsat det standpunkt, som Leasing X gjorde gældende under sagen mod Topdanmark.


Under sagsforløbet blev det af politiet oplyst, at indehaveren af den synshal, som havde synet næsten alle biler omfattet af sagen, var sigtet for omfattende medvirken til bedrageri. Endvidere blev en af F-selskaberne s medarbejdere dømt for medvirken til dokumentfalsk i overensstemmelse med sin tilståelse. Hr. F’s straffesag var berammet til gennemførelse umiddelbart efter hovedforhandlingen i sagen mellem Leasing X og Topdanmark.


Imidlertid valgte Hr. F pludseligt at afgive fuld tilståelse vedrørende langt hovedparten af de biler, som han var sigtet for i relation til bedrageri og dokumentfalsk. I den forbindelse oplyste Hr. F om, at et stort antal biler var enten papirbiler eller klonede biler. Dette omfattende blandt andet en række af de allermest værdifulde biler omfattet af sagen mod Topdanmark, herunder 3 ud af de 4 Ferrari’er, som der var indtalt krav for. Hr. F fortalte, at han var blevet ”fanget” i et samarbejde med den tjetjenske mafia i Tyskland, som medførte, at han havde brug for at blive ved med at aftage og sælge klonede biler samt ”opfinde” og sælge papirbiler til særligt Leasing X, herunder også for at holde de skyldige leasingydelser til Leasing X nede. Han fortalte i den forbindelse, at indehaveren af en synshal, hvor næsten alle bilerne ”officielt” var blevet synet, havde modtaget store kontantbeløb af Hr. F for at udstede synsattester.


I tilståelsen angav Hr. F – hvilket var en helt ny oplysning – at den ene af Leasing Xs indehavere var bekendt med, at en række af bilerne solgt af Hr. F’s selskaber var klonede, men ikke at der var tale om papirbiler.


Hr. F modtog en fængselsdom på 3½ års fængsel (i tillæg til tidligere domme), og tilståelsen indebar, at Hr. F meget overraskende var indstillet på at afgive forklaring under den civile sag mellem Leasing X og Topdanmark.


Sagen blev hovedforhandlet over 5 dage som en tredommer sag ved Retten i Glostrup med omfattende afhøringer af to direktører fra Leasing X, medarbejdere fra Topdanmark, en detektiv, som havde medvirket til at forsøge at opspore bilerne, samt Hr. F og den tidligere medarbejder fra F-selskaberne , der tillige var blevet dømt for dokumentfalsk. Forklaringerne er gengivet i dommens side 15 til side 91.


Leasing Xs direktører afviste, at man var eller burde have været bekendt med det omfattende bedrageri fra F-selskaberne s side, og herunder at man ikke skulle have foretaget tilstrækkelig kontrol af bilerne, som man købte af F-selskaberne , hvilket for hovedpartens vedkommende skete ubeset.


Hr. F fastholdt under sin forklaring det, som han havde angivet i sin tilståelse, og herunder at den ene af Leasing Xs direktører var bekendt med, at Hr. F solgte klonede biler til Leasing X. Han angav endvidere bil for bil, om der efter hans erindring var tale om en papirbil eller en klonet bil.


Under sagens procedure anerkendte Leasing Xs advokat, at Leasing X ikke kunne opnå dækning under de noterede panthaverdeklarationer, hvis retten fandt det bevist, at der var tale om papirbiler.


Retten i Glostrups dom af 24. oktober 2023


Retten indledte dommens præmisser (dommens side 130) med at angive, at det efter almindelige forsikringsretlige principper påhvilede Leasing X at bevise størrelsen og rigtigheden af sit krav under de noterede F deklarationer og kaskoforsikringer.


Herefter startede retten med at angive, at 7 af sagens mest kostbare biler (herunder 3 ud af 4 Ferrarier) måtte anses for papirbiler, og at der dermed ikke var dækning for disse biler.


Retten fortsatte herefter på side 131 med dommens mest interessante generelle præmisser, idet retten angav, at en række af sagens biler må anses for klonede, og dermed objektivt set udgjorde hælervarer. Retten angav herefter, at der ikke foreligger oplysninger om tyverier af de i sagen omhandlede biler, og om der er fremsat vindikationskrav fra de oprindelige bilejere i forhold til de klonede biler. Derefter anfører retten følgende:


”Retten finder på baggrund af sagens samlede omstændigheder, at X er nærmest til at bære risikoen herfor. Det må herefter lægges til grund, at de oprindelige bilejere ville være berettiget til at vindicere de klonede biler fra Leasing X, uanset om Leasing X var i god tro eller ej.


Leasing X kan således ikke anses for at have været den retmæssige ejer af de klonede biler, og Leasing X har således ikke haft en lovlig interesse i de klonede biler som kunne gøre til genstand for den i sagen omhandlede forsikringstegning.”


Retten tilføjer herefter, at for så vidt angår de køretøjer, hvor der er tale om klonede biler, så har Leasing X i øvrigt ikke haft et tab, som Topdanmark er forpligtet til at erstatte.


Derefter gennemgik retten en for en de i sagen omhandlede biler (side 132 og frem) i forhold til spørgsmålet om beviset for, at bilerne var klonede eller ej, og om der i øvrigt var grundlag for dækning under de noterede panthaverdeklarationer.


For 6 af bilerne fandtes Leasing X ikke at have en lovlig interesse, jf. FAL § 35 i at få dækket sit tab vedrørende disse biler. 2 øvrige biler fandtes Leasing X ikke at have løftet bevisbyrden for, at bilerne var bortkommet i dækningsperioden under F-deklarationen. Topdanmark frifandtes derfor for at dække disse bilers bortkomst.


Retten fandt imidlertid, at ARK nr. 30/BB nr. 13 (Bentley Continental dommens side 136 til side 137) ikke kunne anses for klonet, og at der var dækning under F-deklarationen, uanset at bilen efter bevisførelsen var blevet synet og indregistreret, ligesom F-deklarationen var blevet noteret hos Topdanmark, før bilen overhovedet var kommet til Danmark.


For så vidt angår ARK nr. 8/BB nr. 25 (Mercedes C63 AMG dommens side 139-140) lagde retten til grund, at der var tale om en reel bil, som måtte anses for at være bortkommet i dækningsperioden under F-deklarationen. Efter bevisførelsen lå det næsten med sikkerhed fast, at dette ville blive udkommet.


Endelig dømtes Topdanmark til at erstatte en McLaren 650 Spider, der var blevet totalskadet i januar 2020 i Odense, mens den blev ført af en klargøringsmand fra F-selskaberne , der angiveligt havde lånt bilen. Der var mellem parterne enighed om, at bilen ikke var klonet, og spørgsmålet var, om Leasing X var i ond tro om bilens brugerforhold. Dette fandt retten ikke bevist, hvilket heller ikke var overraskende.


Topdanmark frifandtes for at dække skaderne på samtlige de øvrige beskadigede biler under såvel kaskoforsikringen som F-deklarationen, hvortil bemærkes, at der først var noteret F-deklaration for en stor del af bilerne efter F-selskaberne s konkurs.


Retten fandt endvidere, at under hensyntagen til Leasing Xs, Topdanmarks og politiets undersøgelser samt hele sagskomplekset i øvrigt, så var Leasing Xs krav ikke på noget tidspunkt forfaldent forud for sagsanlæg, hvorfor renter først skal tillægges herfra (6. maj 2021).


Endelig fandt retten ikke, at det af Leasing X var godtgjort, at der var afholdt rimelige og nødvendige advokatomkostninger forud for sagsanlæg, hvorfor Topdanmark frifandtes for kravet herfor.


Kommentar


Sagen er den uden sammenligning største og mest omfangsrige sag om klonede biler og papirbiler, som vi hos ARK har været involveret i, og sagen krævede et omfattende samarbejde mellem Topdanmark og ARK gennem hele sagsforløbet, hvor der blev ved med at dukke nye og ofte overraskende oplysninger op. Dette gjaldt ikke mindst Hr. F’s fulde tilståelse kort tid forud for hovedforhandlingen.


Dommens resultat forekommer efter vores vurdering åbenlyst rigtigt (om end man kan stille spørgsmålstegn ved beviset, der førte til domfældelse for den ene Bentley), da det må anses for oplagt, at der ikke kan opnås dækning for papirbiler under en F-deklaration, ligesom det er oplagt, at leasingselskabet bærer bevisbyrden for, at en skade er indtrådt i forsikringsperioden eller efter noteringen af en panthaverdeklaration, jf. herved bl.a. Retten i Glostrups dom af 10. februar 2023, der er omtalt her. Endvidere harmonerer dette resultat med resultatet af Vestre Landsrets dom af 9. november 2022, der er omtalt her.


Det absolut mest væsentlige i Retten i Glostrups dom er imidlertid, at retten udtrykkeligt fastslår, at tegning af (kasko-)forsikring for en klonet bil konstituerer en ulovlig interesse efter FAL § 35. Dette er – os bekendt – første gang, at dette fastslås i retspraksis, og samtidig må dette anses for at være en afstandtagen fra Ankenævnet for Forsikrings praksis på området. Det bemærkes, at landsretten i dommen U 2022.1611 Ø, der frifandt et forsikringsselskab for dækning af en klonet bil med henvisning til, at bilen kunne vindiceres, hvorved leasingselskabet ikke havde noget tab, ikke fandt anledning til at komme ind på spørgsmålet om lovlig interesse efter FAL § 35.


Dommens konklusion ændres efter vores vurdering ikke af Vestre Landsrets principielle dom afsagt den 12. oktober 2023, der fastslog, at en motoransvarsforsikring for en klonet bil ikke kunne anses for en ulovlig interesse, idet motoransvarsforsikringens formål var at beskytte sig mod erstatningskrav fra tredjemand. Dommen er omtalt her.


Sagen er for Topdanmark ført af advokat Jesper Ravn og adv.fm. Amalie Kaare Rubeck samt (i sagens indledende faser) adv.fm. Malene Mathiessen.Comments


bottom of page