top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Retten i Helsingørs dom af 14/2/2019 - Butiksejer ikke ansvarlig for kundes fald fra stige

Opdateret: 4. mar. 2019

Sammen med sin ægtefælle henvendte A sig den 29. marts 2015 hos butik B med henblik på besigtigelse af en båd, som B havde til salg på sin udendørs udstillingsplads ved siden af butikken. I forbindelse med besigtigelsen, som A og hendes ægtefælle foretog på egen hånd, væltede stigen med A, der var på vej ned fra båden.


B var ubekendt med uheldet indtil A rettede henvendelse til B næsten 3 år efter hændelsen. B’s medarbejdere kunne derfor heller ikke huske A's henvendelse i butikken, hvorfor B under selve sagen alene kunne oplyse, om butikkens standardprocedure ved kundehenvendelser. B anførte i den forbindelse, at man altid stillede en medarbejder til rådighed, såfremt en medarbejder var ledig, men at kunderne havde mulighed for at besigtige både på egen hånd, hvis de ønskede dette. B henviste kunderne til at benytte stiger, som hang på bagsiden af butikken, og udleverede en nøgle til båden.


A gjorde under sagen gældende, at hun var blevet afvist hjælp af en medarbejder til besigtigelsen, hvilken hun fandt ansvarspådragende, da det var nødvendigt med hjælp fra en medarbejder, idet besigtigelsen via en stige måtte anses for en farlig opgave. A gjorde tillige gældende, at B burde have instrueret og vejledt A i brug af stigen.


A havde ikke under sagen gjort gældende, at stigen eller underlaget, der bestod af stabilgrus, var behæftet med fejl eller mangler, og der var i øvrigt ikke i sagen oplysninger om stigen.


Retten frifandt B. Retten lagde vægt på, at stigen ikke var behæftet med fejl eller mangler, og at stigen ikke var placeret på et hårdt og glat underlag, men derimod på et underlag, som bestod af stabilgrus. Herudover lagde retten vægt på, at A efter eget ønske havde fået adgang til pladsen med både for på egen hånd at undersøge den pågældende båd nærmere.


Retten lagde herefter til grund, at faldulykken måtte anses for at skyldes uforsigtighed under nedstigning fra båden. Retten fandt endvidere, at faldulykken, hvis der ikke var tale om et hændeligt uheld, måtte tilskrives egen skyld fra A's side, og at B hverken helt eller delvist var ansvarlig for personskaden på A, blot fordi B valgte at imødekomme A's ønske om at besigtige båden på egen hånd og udlånte stigen til A i den forbindelse.


Kommentar


Grundet A’s meget sene henvendelse, kunne B ikke reelt udtale sig om A’s besøg, og B's bevisførelse kunne dermed alene bestå i egen forklaring om standardprocedure for kundebetjening ved bådbesigtigelser. Henset til, at der ikke var godtgjort fejl eller mangler ved stigen eller underlaget, forekommer dommens resultat imidlertid ikke overraskende, idet butiksejere ikke kan pålægges instruktions- og vejledningsforpligtelser over for kunderne, når butiksejeren blot imødekommer kundernes ønsker om bestigelser på enkel og vanlig måde.


Sagen er for B ført af advokatfuldmægtig Pia Skotte Winsløw. Det vides ikke, om dommen ankes.
コメント


bottom of page