top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Retten i Horsens dom af 20/6/2023 - Skole ikke ansvarlig for elevs skade under golfundervisning

En 8. klasses skoleelev B kom i 2018 alvorligt til skade, da en klassekammerat C ramte eleven i hovedet med en golfkølle i forbindelse med udslag fra en driving range på en golfbane.


I 2021 udtog B stævning mod skolen og C med påstand om erstatning i anledning af den skade, som B havde pådraget sig ved hændelsen. Spørgsmålet om ansvar blev af retten udskilt til delafgørelse, hvilket Retten i Horsens to stilling til ved dommen af 20. juni 2023.


Sagens baggrund


I forbindelse med idrætsundervisningen foretog to 8. klasser ekskursion til en nærliggende golfbane, hvor eleverne bl.a. skulle spille minigolf samt slå bolde ud fra en driving range. Den ene af de to lærere, som var med på turen, var uddannet golfinstruktør, og der blev i forbindelse med undervisningen givet instruktion til eleverne om, at de på driving rangen ikke måtte overskride det græsfelt, der var placeret i hver ”bås””, hvor eleverne skulle slå ud på banen. Når de skulle ud af ”båsen” skulle de gå direkte bagud.


B valgte at begynde af samle golfbolde op, som lå i C’s bås, hvilket C flere gange advarede ham imod. I forbindelse med gennemførelse af et slag, ramte C med golfkøllen B direkte i hovedet, da han førte slaget igennem. B befandt sig skråt bagved C, der ikke havde set eller bemærket B.


B påstod, at skolens lærere ikke havde givet tilstrækkelig instruktion om sikkerheden ved udslag fra driving rangen, og at der ikke var ført tilstrækkeligt tilsyn med eleverne. I forhold til C blev det gjort gældende, at han burde have bemærket B, og havde handlet ansvarspådragende ved at gennemføre slaget.


Byrettens dom


Retten angav indledningsvis, at efter § 1, stk. 2 i bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever, så afhænger omfanget af tilsynspligten bl.a. af elevernes alder, aktivitetens karakter og eventuelle risikomomenter. Herefter lagde retten til grund, at der forud for aktiviteten var givet instruks til eleverne om, at de skulle blive i deres egne ”båse” i forbindelse med udslag fra driving rangen, og det var ikke godtgjort af B, at læreren skulle have haft rimelig grund til at tvivle på, at instruktionen ikke ville blive overholdt. Det var herefter ikke godtgjort, at skolen/lærerne bar et ansvar for B’s tilskadekomst.


Særligt i forhold til C, så fandt retten, at han havde fulgt de instrukser, som læreren havde givet, og han ikke havde handlet ansvarspådragende ved at føre sit slag igennem, da han skulle slå bolden ud.


Kommentar


Dommen synes efter bevisførelsen oplagt rigtig, og dommen læner sig op af præmisserne for landsrettens frifindende dom gengivet i U 2023.902 Ø.


Sagen er for kommunens ansvarsforsikrer ført af advokatfuldmægtig Josefine Jul, der samtidig bestod sin retssagsprøve.
Comments


bottom of page