top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Retten i Odenses dom af 9/3/2022 - Ulovlig gulvarme ikke dækket under ejerskifteforsikringen

Ulovlig gulvvarme ikke dækket af ejerskifteforsikringsselskab og delvis tilbagebetaling af omkostninger afholdt ved isoleret bevisoptagelse


Et forsikringsselskab havde tegnet ejerskifteforsikring i forbindelse med et køb af en ejendom i 2007 (”den gamle” ejerskifteforsikringsordning).


Forsikringens løbetid var 10 år, og i 2017 - umiddelbart inden udløbet af ejerskifteforsikringen - blev der dels anmeldt en skade på ejendommens gulvvarmeanlæg samt genanmeldt en skade på gulvene fra 2013.


Forsikringsselskabet afviste, at der forelå skader på gulvet, der var tilstede på tidspunktet for overtagelsen af ejendommen, da forsikringstager selv havde oplyst, at der ikke var skader, da de flyttede ind. Der blev efter syn og skøn betalt et kulancemæssigt beløb på kr. 25.000 som forlig i sagen for så vidt angår gulvene. I forhold til gulvvarmeanlægget blev dette forhold afvist, da VVS-installationers funktion ikke var omfattet af den ”gamle” huseftersynsordning, som denne sag vedrørte.


Forsikringstager havde til konstatering af forholdene omkring dels gulvvarmeanlægget samt gulvvarmen afholdt omkostninger til byggeteknisk rådgivning med i alt kr. 107.930,01.


Efter selskabets afslag på dækning begærede forsikringstager isoleret bevisoptagelse, og forsikringsselskabet blev i forbindelse hermed pålagt at betale omkostningerne hertil, idet retten konstaterede, at der ved skønserklæringen var påvist skader, men ikke tog stilling til selskabets materielle indsigelser om, at der ikke var dækning herfor.


Sagen blev herefter indbragt for Ankenævnet for Forsikring, hvor forsikringsselskabet blev pålagt at betalt kr. 10.000 til byggeteknisk rådgivning.


Forsikringstager anlagde herefter sag med krav på dækning omkostningerne til udskiftning af den ulovlige gulvvarmeinstallation. Retten frifandt selskabet med henvisning til, at ”På tidspunktet for A og B’s køb af ejendommen var sådanne forhold vedrørende VVS-installationers funktion imidlertid ikke omfattet af huseftersynsordningen og af den grund heller ikke dækket af den hos FS tegnede ejerskifteforsikring. A og B har derfor heller ikke krav på dækning af forhold vedrørende gulvvarmeanlægget.”


Retten fandt i tillæg hertil ikke grundlag for at tilkende yderligere rådgiveromkostninger, og endeligt blev forsikringstager pålagt at tilbagebetale halvdelen af omkostningerne til skønsmanden samt advokatomkostningerne tilkendt forsikringstager i forbindelse hermed. Herved kom hver part til at afholde egne omkostninger til skønsforretningen, idet retten lagde vægt på, at skønsforretningen havde omfattet andre forhold end gulvvarmen.


Det vides endnu ikke, om sagen ankes. Sagen blev for forsikringsselskabet ført af advokat Bente Ernfred Göetzsche.
Comments


bottom of page