top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Retten på FRB's dom af 23/11/18 - Leasingtager kunne ikke fremsætte krav mod forsikringsselskab

FT leasede i oktober 2014 en BMW X5 for leasingperiode på 2 år. Aftalen blev forlænget i oktober 2016, hvor det blev angivet, at FT ved leasingperiodens udløb i oktober 2017 skulle anvise en CVR-registreret køber til bilen til kr. 25.000 excl. registreringsafgift.


FT anmeldte i juli 2017 bilen stjålet og angav, at bilen for forsvundet under en tredages periode, mens FT havde holdt fest i sit sommerhus med deltagelse af over 100 mennesker, hvor han angav ikke at have set bilen.


FT afleverede alene 1 nøgle til bilen og blandt under hensyntagen hertil afviste selskabet, at det af FT var godtgjort, at bilen var bortkommet ved et dækningsberettiget tyveri. FT anlagde herefter sag. Selskabet påstod sig bl.a. frifundet med henvisning til, at FT ikke havde godtgjort at han havde partshabilitet, idet sikrede under policen var leasingselskabet som bilens ejer. Først under selve hovedforhandlingen forklarede FT, at han havde frikøbt bilen i overensstemmelse med kontraktens vilkår (kr. 25.000).


Retten frifandt forsikringsselskabet allerede med henvisning til, at da bilen tilhørte leasingselskabet, og da FT ikke havde fremlagt dokumentation for, at han havde overtaget kravet mod forsikringsselskabet fra leasingselskabet, havde FT ikke godtgjort, at han var berettiget til erstatning for tyveri af bilen.


Kommentarer


Dommen er på linje FED 2016.75Ø, hvor det ikke var godtgjort, at FT personligt kunne kræve sig tillagt erstatning for en forsvundet bil indregistreret til hans konkursramte ApS. Det forhold, at leasingtager efter leasingaftalen er forpligtet til at tegne en forsikring er ikke det samme som, at leasingtager under en sag mod selskabet kan forlangte erstatning udbetalt til sig, medmindre det godtgøres, at man er indtrådt i leasingselskabets rettigheder ved sagens anlæg.


Dommen er anket til Østre Landsret.


Særligt i relation til momsspørgsmålet bemærkes det, at også denne sag er en udløber af ”problemati8kken” med standardindstillingerne på www.minretssag.dk Efter byretten havde afvist at berigtige sagsomkostningsafgørelsen i relation til moms, blev afgørelsen kæret til Østre Landsret med en opfordring til, at landsretten tog stilling til, om der i retsplejelovens § 221 er hjemmel til at berigtige momsspørgsmål. Landsretten tog desværre ikke stilling, men tilkendte alene sagsomkostninger med tillæg af moms.


Forsikringsselskabet har for byretten været bistået af advokat Jesper Ravn.Σχόλια


bottom of page