top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Statslige myndigheder kan nu få tilkendt sagsomkostninger, når de møder i byretten ved egne ansatte

Den 4. april 2019 vedtog et fuldstændigt enigt folketing en ændring af retsplejeloven, der blandt andet indebærer, at statslige myndigheder, der møder ved rettergangsfuldmægtige, kan få tilkendt sagsomkostninger, jf. ændring af §§ 316 og 408. Ændringen trådte i kraft den 12. april 2019.


Den endeligt vedtagne ændring er væsensforskelligt fra det oprindelige lovforslag af 24. oktober 2018, hvor der var lagt op til en (markant) udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte. Ministeren foreslog således en ændring af retsplejelovens § 260, stk. 3, nr. 4 , der indebar, at personer, der var ansat i en statslig myndighed, kunne møde for en part i byretten, landsretten og Sø- og Handelsretten, alene med den betingelse, at den ansatte havde en dansk juridisk bachelor- og kandidatuddannelse.


Som følge af omfattende kritik under høringsfasen, blev der i forbindelse med forslagets udvalgsbehandling forsøgt flere ændringer af forslaget, der imidlertid endte med, at den hidtidige retstilstand reelt og i det væsentligste er opretholdt. Således må statslige myndigheder (fortsat) ikke møde ved rettergangsfuldmægtige (embedsmænd), hvis disse er ansat med den primære opgave at møde i retssager.


Hvis den statslige myndighed imidlertid møder ved en embedsmand, kan der nu tillægges myndigheden sagsomkostninger. Omkostninger til statslige myndigheder fastsættes ud fra samme principper som i sager, hvor parten er repræsenteret ved advokat. Omkostningerne skal dog ikke tillægges moms.


Af bemærkningerne til det oprindelige lovforslag fremsat den 24. oktober 2018 fremgår, at omkostninger til statslige myndigheder tillige kan tilkendes i sager, der verserede ved lovens ikrafttræden. Er der i verserende sager pågået arbejde med sagen både før og efter ikrafttræden, vil udmålingen af omkostninger bero på et skøn.


Spørgsmål vedrørende lovændringen kan rettes til advokatfuldmægtig Pia Skotte Winsløw.
Kommentare


bottom of page