top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Transportørs manglende kontrol af temperaturindstilling af tom kølecontainer var groft uagtsomt

Sø- og Handelsretten afsagde den 16. december 2021 en interessant dom om erstatningsansvaret for en temperaturskade på mejeriprodukter.


Mejeriproducentens transportør havde indstillet temperaturen i en køle-container til -20C frem for +3C, hvorved produkterne blev totalskadet, og blev idømt at betale 2/3 af godsets værdi i erstatning til mejeriproducenten. Transportøren krævede sig friholdt af sin undertransportør, og det er her, at det særligt interessante i sagen skal findes.


Der forelå en aftale direkte mellem undertransportøren og mejeriproducenten, hvor undertransportøren forpligtede sig over for mejeriproducenten til at kontrollere transportørens temperaturindstilling. Transportøren var ikke part i den aftale. Alligevel inddrog retten aftalen i sin vurdering af undertransportørens ansvar i forhold til transportøren, og nåede - bl.a. på baggrund af denne aftale frem til, at ”… manglende temperaturkontrol af containeren [måtte] tilregnes [undertransportøren] som i hvert fald groft uagtsom”.


Sagens baggrund


En mejeriproducent indgik en aftale med sin faste transportør om transport af et parti ost ved +3C. Der var tale om en vejtransport og en søtransport. Vejtransporten bestod af, at en tom container skulle fra Århus Havn til mejeriproducentens lager, hvor containeren skulle lastes og derefter køres retur til Århus Havn. Søtransporten skulle gå fra Århus Havn til De Forenede Arabiske Emirater.


Transportøren viderekontraherede vejtransporten til sin faste undertransportør, der bekræftede aftalen med en køreseddel, som indeholdte følgende bemærkning om temperatur: "Empty 496REEF TEMP: 03C".


Før transporten påbegyndtes havde transportøren gennemført et rutine-inspektionstjek af containeren, hvorved containeren blev indstillet til temperaturen -20C, hvilket fortsat var tilfældet, da undertransportøren afhentede containeren, hvor undertransportøren ikke kontrollerede temperaturindstillingen. Den tomme container ankom en fredag til mejeriproducentens lager, hvor mejeriproducenten lastede containeren og satte strøm til dens kølemaskine.


Containeren stod herefter hos mejeriproducenten weekenden over, før den blev den om mandagen blev afhentet og indleveret i havnen hos transportøren, hvor man konstaterede fejlindstillingen på -20C.


Mejeriprodukterne blev besigtiget og erklæret totalskadet, og mejeri-producenten anlagde senere sag mod transportøren med krav om erstatning, hvorefter transportøren adciterede undertransportøren.


Partnernes synspunkter


Sag 1: Mejeriproducenten mod transportøren


Mejeriproducenten gjorde gældende, at transportøren var erstatningsansvarlig, fordi transportøren havde indstillet containeren på -20C og ikke de aftalte +3C som angivet i transportbookingen. Transportøren bestred, at der var indgået en aftale om temperaturindstilling på +3C, og gjorde gældende, at et evt. erstatningsansvar måtte bortfalde, fordi mejeriproducenten selv var skyld i skaden, idet man burde have tjekket temperaturindstillingen, da producenten selv satte strøm til containeren.


Sag 2: Transportøren mod undertransportøren


Transportøren krævede sig friholdt af undertransportøren med henvisning til, at undertransportøren var ansvarlig for skaden, idet man havde undladt at kontrollere temperaturindstillingens korrekthed.


Transportøren henviste i den forbindelse til undertransportørens køreseddel, og til en separat aftale som undertransportøren havde med mejeriproducenten, hvor det fremgik, at: ”Containerne skal temp-sættes på og af [Transportøren]... [Undertransportøren] skal sammen med personalet i gaten, på vej ud, tjekke, at temperaturen er sat i overensstemmelse med booking/køreseddel.”


Undertransportøren bestred, at bemærkningen i køresedlen gav dem en forpligtelse til at indstille og/eller kontrollere temperaturindstillingen af den tomme container. Undertransportøren bestred også, at transportøren kunne støtte ret på en aftale, som transportøren ikke selv var part i. Undertransportøren gjorde i tillæg hertil gældende, at et evt. erstatningsansvar måtte bortfalde, da transportøren havde udvist egen skyld ved at fejlindstille temperaturen.


Sø- og Handelsrettens afgørelse


Sø- og Handelsretten fandt, at transportøren havde påtaget sig- og tilsidesat sin forpligtelse til at indstille korrekte temperatur. Transportørens erstatningsansvar blev nedsat med 1/3 efter reglerne om egen skyld, da mejeriproducenten burde have tjekket temperaturen i forbindelsen med, at mejeriproducenten lastede- og satte strøm til containeren.


I adcitationssagen fandt retten, at undertransportørens ”… manglende temperaturkontrol af containeren [måtte] tilregnes [Undertransportøren] som i hvert fald groft uagtsom”. Retten kom bl.a. frem til dette resultat, fordi (1) undertransportøren fandtes at kende til mejeriproducentens og transportørens aftale om, at der skulle ske temperaturindstilling allerede ved udlevering af den tomme container, (2) undertransportøren havde overfor mejeriproducenten forpligtet sig til at kontrollere transportørens temperaturindstilling, (3) køresedlen var påført bemærkningen: ”[…]TEMP: 03C".


I det indbyrdes forhold nedsatte undertransportørens erstatningsansvar over for transportøren med 1/2, som følge af transportørens egen skyld i form af fejlindstilling af temperaturen.


ARK's kommentarer til dommen


Dommen illustrerer, hvordan en transportørs ansvar over for sin direkte aftalepart, eks. en kontraherende transportør, kan påvirkes af forpligtelser transportøren har påtaget sig separat overfor andre parter, der er involveret i transporten, eks. en vareejer. Dommen understreger derfor vigtigheden af, at man som transportør sørger for at indrette sine arbejdsprocesser, iht. til alle de forpligtelser man har påtaget sig over for de parter, der er involveret i transporten.


I sagen havde aftalen om temperaturkontrol mellem mejeriproducenten og undertransportøren en ”afsmittende effekt” på vurderingen af, om undertransportøren var ansvarlig over for transportøren, herunder om undertransportøren havde handlet groft uagtsomt. Det er inden for sø- og transportretsområdet ikke ualmindeligt, at en aftale mellem A og B kan få betydning for, om B har handlet ansvarspådragende over for en tredjemand, C, der ikke er part i As og Bs aftale.


Konkret smittede aftalen om temperaturkontrol af i en sådan grad, at undertransportørens manglende kontrol var ”i hvert fald groft uagtsom”. Grov uagtsomhed vil ofte medføre, at transportøren ikke kan påberåbe sig bl.a. relevante ansvarsbegrænsninger. I den konkrete sag medførte godsets vægt, at ansvarsbegrænsningerne i NSAB ikke kom i spil.


Desuden vil grov uagtsomhed ofte medføre, at man som transportør må bære størstedelen af ansvaret i tilfælde af, at der er flere ansvarlige skadevoldere, eller af, at skadelidte har udvist egen skyld. På trods af undertransportørens grove uagtsomhed, så blev undertransportørens erstatningsansvar over for transportøren nedsat med 1/2 efter reglerne om egen skyld, hvilket viser, at transportøren også har udvist en vis grad af uagtsomhed, ved ikke at have indstillet temperaturen korrekt.


Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Christian Schaap.


Comentarios


bottom of page