top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Vognmand ansvarlig for skade på trailer, som ikke var dækket under aftalt trailerforsikring

Sø- og Handelsretten afsagde den 19. august 2022 en dom om en vognmands erstatningsansvar for skader på en trailer sket under en international vejtransport.


Vognmandsvirksomhedens chauffør betjente under kørslen lastbilens GPS, hvorved lastbilen kørte i grøften og traileren blev totalskadet.


Sagens hovedspørgsmål var, om skaden på traileren var dækket i henhold til en forsikringsordning, som vognmandsvirksomheden var medlem af i henhold til en rammeaftale indgået med den ordregivende transportvirksomhed. Trailerdækningen dækkede ”accidental damage”, men ikke skader forårsaget ved ”negligence”.


Sø- og Handelsretten kom frem til, at skaderne på traileren ikke var dækket, da chaufføren havde udvist uagtsomhed ved betjeningen af GPS-systemet.


Sagens baggrund


En rumænsk vognmandsvirksomhed og en global transportvirksomhed indgik i 2018 en rammeaftale, hvorefter vognmandsvirksomheden skulle udføre transporter for transportvirksomheden, herunder levere køretøjerne (trækkerne), mens transportvirksomheden skulle levere trailerne.


I henhold til en klausul i parternes rammeaftale var vognmandsvirksomheden forpligtet til – mod betaling – at tilslutte sig en trailerforsikring (”Trailer Waiver”), der dækkede skader opstået ved ulykker (”accidental damage”), hvorved transportvirksomheden samtidig gav afkald på regres for ethvert krav omfattet af dækningen. Undtaget fra trailerforsikringen var dog skader opstået ved uagtsomhed (”negligence”).


Under en vejtransport i 2019 skete der et færdselsuheld på A1-motorvejen i Frankrig, hvor transportens trailer blev totalskadet. Uheldet skete ifølge chaufføren, da han under kørslen måtte genstarte lastbilens fastmonterede GPS, der havde mistet forbindelsen, og indtaste ankomstadressen på ny, hvorved lastbilen forulykkede.


Vognmandsvirksomheden afholdte herefter udgifter til bjærgning og efterfølgende opbevaring af traileren. Da transportvirksomheden ikke ville friholde vognmandsvirksomheden for de afholdte omkostninger, anlagde vognmandsvirksomheden sag mod transportvirksomheden med krav om betaling heraf.


Parternes synspunkter


Vognmandsvirksomheden:


Vognmandsvirksomheden gjorde gældende, at skaden på traileren og derved de afholdte udgifter var dækket af trailerforsikringens pkt. om ”accidental damage”, hvorfor det var transportvirksomheden, som var ansvarlig for de afholdte omkostninger, bortset fra den aftalte selvrisiko.


Det blev gjort gældende, at transportvirksomheden ikke havde ført bevis for, at der ikke var dækning under trailerforsikringen, og at det ikke var bevist, at chaufføren havde handlet uagtsomt ved at betjene lastbilens GPS, idet vurderingen af chaufførens adfærd beroede på en almindelig culpavurdering.


Det afgørende måtte være, om chaufføren havde afveget fra et anerkendt adfærdsmønster, herunder offentligretlige forskrifter, hvilket ikke var bevist, idet chaufføren ved betjeningen af GPS’en ikke havde tilsidesat offentligretlige forskrifter herunder hverken fransk eller dansk færdselslovgivning.


Transportvirksomheden:


Transportvirksomheden påstod frifindelse og gjorde gældende, at vognmandsvirksomheden bar bevisbyrden for, at skaden på traileren var dækket, dvs. skyldtes en hændelig begivenhed ”accidental damage”, og at denne bevisbyrde ikke var løftet. Transportvirksomheden gjorde i tillæg hertil gældende, at chaufføren havde udvist uagtsomhed, da traileren forulykkede, fordi han betjente sin GPS under kørslen, der foregik, mens det var mørkt, hvorved han mistede herredømmet.


Transportvirksomheden bestred, at overholdelse af offentligretlige forskrifter skulle medføre, at der ikke var handlet uagtsomt. I tillæg hertil blev det gjort gældende, at trailerforsikringen ikke indeholdt et krav om kvalificeret uagtsomhed, men alene om simpel uagtsomhed, og at chaufførens adfærd som minimum måtte kvalificeres som dette, med den konsekvens, at der ikke var dækning.


Sø- og Handelsrettens afgørelse


Sø- og Handelsretten fandt, at chaufføren efter det beskrevne hændelsesforløb havde udvist uagtsomhed i henhold til parternes rammeaftale og måtte anses for ansvarlig for de ved færdselsuheldet skete skader.


Retten lagde til grund, at chaufføren var i færd med at betjene lastbilens navigationssystem, og at han i den forbindelse ikke havde udvist tilstrækkelig agtpågivenhed. Retten fandt ikke, at det oplyste om fransk og dansk færdselsret kunne føre til anden vurdering. De ved færdselsuheldet indtrådte skader kunne herefter ikke anses for at være omfattet af den mellem parterne aftalte trailerforsikring.


ARK’s kommentarer til dommen


Dommen illustrerer for det første, at overholdelsen af offentligretlige forskrifter udelukkende indgår som et moment i ansvarsvurderingen. Konkret havde chaufføren (som sagen er oplyst) ikke overtrådt relevant færdselslovgivning ved sin betjening af GPS’en. Det var dog ikke i sig selv nok til, at betjeningen af GPS’en ikke kunne anses for uagtsomt i erstatnings- og aftaleretlig henseende.


For det andet viser dommen, at man som udførende vognmand skal være særdeles opmærksom på dækningen i en aftalt trailerforsikring, som man er forpligtet til, eller frivilligt kan tilmelde sig og betale for under eks. en rammeaftale med ens ordregiver. Det er ikke sikkert, at en sådan forsikring giver den ønskede dækning.

I denne sag medførte den særdeles begrænsede dækning, at vognmandsvirksomheden endte med ansvaret for skaderne på traileren selvom vognmandsvirksomhedens uagtsomhed var i den absolut lave ende og selvom man havde betalt for en (om end begrænset) forsikring.


For at opnå den ønskede dækning for trailere, kan vognmænd meget vel blive nødt til at tegne forsikring for trailere ud over, hvad der følger af det den aftalte forsikring som ens ordregiver tilbyder. Eksempelvis ved at medforsikre den/de relevante trailere på trækkerens kaskoforsikring.


Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Christian Schaap.


Læs dommen her
Comments


bottom of page