top of page

Privatlivspolitik​​

Personoplysninger - GDPR

ARK Advokatpartnerselskab anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores arrangementer, din virksomhed etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores udøvelse af advokathvervet. 

ARK Advokatpartnerselskab er i de fleste situationer at betragte som dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter. Det betyder, at vi kun i undtagelsestilfælde skal indgå en databehandleraftale med vores klienter. 

Indsamling og anvendelse

Vi indsamler og anvender dine personoplysninger i forskellige situationer:

 

  • Hjemmeside - ARK Advokatpartnerselskab behandler personoplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside www.arklaw.dk.​

  • Klientrelationer - ARK Advokatpartnerselskab behandler personoplysninger om dig som led i klientforholdet.

  • Juridisk rådgivning og retssagsbehandling - ARK Advokatpartnerselskab behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af advokathvervet.​

 

Rettigheder


Som registreret person har du en række rettigheder. Du har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

 

Undtagelser til ARK Advokatpartnerselskabs oplysningspligt

​​

Som registreret har du ret til at blive informeret om ARK Advokatpartnerselskabs  behandling af dine personoplysninger. ARK Advokatpartnerselskabs advokater er dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor ARK Advokatpartnerselskab i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

ARK Advokatpartnerselskab kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner og lignende situationer.

Herudover vil ARK Advokatpartnerselskab kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats - eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen - at give dig oplysningerne.

Behandlingssikkerhed


Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Vi har bl.a. etableret procedurer for at sikre, at dine personlysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt. 

 

I det omfang den gældende databeskyttelseslovgivning tillader det, kan vi også bruge personoplysningerne til statistiske formål, så vi hele tiden bliver bedre til at servicere vores klienter.

Hvornår sletter vi dine oplysninger

​​

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

Kontakt ARK Advokatpartnerselskab


Hvis du har spørgsmål til ARK Advokatpartnerselskab om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores ansvarlige for GDPR: Anne Mette Myrup Opstrup.

Kontakt Datatilsynet


Såfremt du er uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå ARK Advokatpartnerselskab behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

bottom of page