top of page
Søg
  • Forfatters billedeARK Advokatpartnerselskab

Retten i Roskildes dom af 25/5/2023 - Ikke dækning under bygningsforsikring ud over dækningstilsagn

I forbindelse med, at forsikringstager – der var tømrer – var i gang med at totalrenovere sin ejendom opstod der brand i ejendommens bryggers. Branden spredte sig til nogle af de tilstødende rum.


Forsikringsselskabet meddelte dækning for den partielle brandskade, og da forsikringstager var tømrer godkendte forsikringstager omfangsbeskrivelsen for det udbedringsarbejde, der skulle laves. Udbedringsarbejdet blev sendt i udbud, og det billigste tilbud blev accepteret.


Den udførende entreprenør og forsikringstager formåede ikke at samarbejde, og da der var mangler ved den udførende entreprenørs arbejde blev aftalen ophævet, og udbedringsarbejdet blev endnu engang sendt i udbud på baggrund af en revideret omfangsbeskrivelse, som forsikringstager også havde godkendt.


I forbindelse med udbudsrunden indkom der to tilbud, og forsikringsselskabet valgte det dyreste, da forsikringstager havde en arbejdsrelation til den udførende entreprenør, idet forsikringstager arbejdede som underentreprenør for ham.


I forbindelse med udførelsen af udbedringsarbejdet deltog forsikringstager dagligt i udbedringsarbejdet på ejendommen, og han fik betaling herfor af den udførende entreprenør. I forbindelse med udbedringsarbejdet lavede forsikringstager og entreprenørens byggeleder diverse aftaler om ekstraarbejder og afgivelser for omfangsbeskrivelsen uden at orientere forsikringsselskabet herom.


Forsikringstager mente, at forsikringsselskabet hæftede for ekstraarbejderne, der ifølge forsikringstager relaterede sig til branden. Forsikringsselskabet anførte heroverfor, at en stor del af ekstraarbejderne relaterede sig til konstruktionsændringer, der ikke havde årsagssammenhæng med branden.


Entreprenøren udtog stævning mod forsikringstager for kr. 885.561,88 for ekstraarbejderne, som den udførende entreprenør mente, at forsikringstager hæftede for. Forsikringstager adciterede forsikringsselskabet. Kravet blev under hovedforhandlingen nedsat til 730.692,82.


Da forsikringstageren og entreprenørens byggeleder ikke havde orienteret forsikringsselskabet om ekstraarbejderne eller afvigelser fra omfangsbeskrivelsen blev forsikringsselskabet frifundet. Det fremgår direkte af forsikringsbetingelserne, at forsikringsselskabet ikke kan blive forpligtet udover det meddelte dækningstilsagn. Idet forsikringsselskabet ikke havde modtaget underretning på noget tidspunkt om afgivelser fra omfangsbeskrivelsen, blev forsikringsselskabet derfor frifundet.


I hovedsagen blev forsikringstager dømt til at betale 409.969,07 til den udførende entreprenør for ekstraarbejder.


Bemærkninger


Retten i Roskildes præmisser er meget klar i relation til, at et forsikringsselskab kun er bundet af det dækningstilsagn, der er afgivet, og en fravigelse fra det meddelte dækningstilsagn kræver en udtrykkelig aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstager.


Sagen er for forsikringsselskabet ført af advokat Bente Ernfred Göetzsche.


Det vides endnu ikke om sagen ankes.
Comments


bottom of page